An Analysis Of Arabic Language Syllabus Appropriateness Level In The Faculty Of Muamalat And Islamic Finance KUIPs

Analisis Tahap Kewajaran Silibus Bahasa Arab Di Fakulti Muamalat Dan Kewangan Islam (FMKI) KUIPs

Authors

  • Roshimi Abdullah Pensyarah
  • Fathullah Asni Pensyarah Kanan
  • Ku Mohd Syarbaini Pensyarah

Keywords:

Syllabus, Arabic, Faculty, Muamalat, KUIPs

Abstract

This paper is conducted to study the appropriateness level of the three Arabic syllabi used by the faculty of muamalat and Islamic finance at the Islamic University College of Perlis (KUIPs) for two programs that are diploma and bachelor's degree. This study is based on the researcher's initial observations on some students in muamalat at the postgraduate level that cannot understand the Arabic text related to the area of muamalat. This study's methodology is qualitative where the data is obtained through a library study that is by referring to books, journals, and three Arabic syllabi used by the faculty. The three syllabi refer to two for the bachelor's degree program and the other for the diploma program. Then the researchers analyse the data collected using a content analysis technique. The results show that the diploma program syllabus has an element of muamalat in the Arabic syllabus offered. However, the muamalat element is only touched on in one topic of the 11 major topics in the syllabus studied. In contrast, the two Arabic syllabi offered for the bachelor's degree program do not touch on the muamalat element in the topics offered. Therefore, the study suggests the addition of muamalat elements in the Arabic syllabus for the diploma program. As for the Arabic language syllabus for the bachelor's degree program, muamalat elements must be included in both syllabi offered. This is important to produce students who are proficient in Arabic focused on the field of muamalat.

Abstrak
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap kewajaran silibus bahasa Arab yang dilaksanakan oleh Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs). Kajian ini bertitik tolak daripada pemerhatian awal pengkaji terhadap sebilangan para pelajar dalam bidang muamalat di peringkat pengajian pascasiswazah tidak mampu untuk memahami dengan baik teks arab yang berkaitan dengan bidang muamalat. Metodologi kajian ini bersifat kualitatif di mana data diperolehi melalui kajian kepustakaan iaitu dengan merujuk kepada buku, jurnal dan silibus Bahasa Arab yang digunapakai oleh pihak fakulti yang ingin dikaji. Kemudian pengkaji melakukan analisis kandungan terhadap data yang diperolehi. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat elemen muamalat dalam silibus bahasa Arab yang ditawarkan, walau bagaimanapun elemen tersebut hanya disentuh dalam satu topik daripada 11 topik besar dalam silibus yang dikaji. Oleh itu, kajian mencadangkan agar ditambah lagi elemen-elemen muamalat dalam silibus bahasa Arab di fakulti muamalat dan kewangan Islam tersebut agar ia mencapai objektif pihak fakulti dalam melahirkan pelajar yang mahir dalam bahasa Arab yang berfokus kepada bidang muamalat.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Roshimi Abdullah, Pensyarah

Jabatan Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

Fathullah Asni, Pensyarah Kanan

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

Ku Mohd Syarbaini, Pensyarah

Jabatan Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

References

Abdul Rahman Tu'aimah. 1989. Ta'lim Al-'Arabiyyah Li Ghayr Al-Natiqin Biha Manahijuha Wa Asalibuhu. Rabat: ISESCO.

Margaret Larkin. 1995. The Role for Close Reading in the Elmentary Arabic Curriculum. In M. Al-Batal (ed.) "The Teaching of Arabic as a Foreign Language: Issues and Directions". Provo: American Association of Teachers of Arabic, 157-173.

Mohd Soberi Awang. 2011. Al-Hayah: Kamus Istilah Muamalat. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Phil Benson & Peter Voller. 1997. Autonomy and Independence in Language Learning. New York: Longman.

Jurnal

Ab Halim Mohamad. 2009. Tahap Komunikasi dalam Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab di IPTA Malaysia. JIAE: Journal Of Islamic And Arabic Education, 1-14.

Ahmad Farid Fadhli Mustafa & Mohd Yahya Mohd Hussin. 2020. Kajian Penggunaan Bahasa Arab di Bank Islam Malaysia Berhad dan MAjlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPK). Muslim Journal Of Social Science And Humanities, 4(3), 144-156.

Ahmad Farid Fadhli Mustafa, Muhammad Anas Al Muhsin & Mohd Yahya Mohd Hussin. 2019. Keperluan Istilah Arab di Kalangan Pelanggan Perbankan. Journal Of Islamic, Social, Economics And Development (JISED), 4(18), 1-11.

Fathullah Asni. 2019. History of the Establishment and Development of Islamic Banking in Malaysia. International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, 9(6), 305-315.

Fathullah Asni. 2020. Management of Fatwa Standardisation on the Practice of Bay’ ‘Inah Contract in Malaysia: An Analysis According to Usul al-Fiqh and Mura’aht al-Khilaf Method. Qualitative Research in Financial Markets.

Khaldieh Salim. 2001. The Relationship Between Knowledge of I’rab, Lexical Knowledge and Reading Comprehension of Non-Native Readers of Arabic. The Modern Language Journal, 85(3), 416-431.

Latifah Salim. 2015. Peranan Bahasa Arab Terhadap Ilmu Pengetahuan. Jurnal Adabiyah, 168-176.

Mohamad Fitri Mohamad Yusof & Zaitul Azma Zainon Hamzah. 2014. Istilah Melayu dan Arab dalam Wacana Muamalat. Jurnal Bahasa, 14(1), 93-118.

Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan & Mohd Afifuddin Mohamad. 2012. Potensi Perbankan Islam Sebagai Medium Baru Perkembangan Dakwah di Malaysia. Jurnal Usuluddin, (35), 117-142.

Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif & Faridah Che Husin. 2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 8(1), 207-240.

Muhammad Fathullah Al Haq Muhamad Asni & Jasni Sulong. 2018. The Model of Istinbat by the Shariah Advisory Council of Central Bank of Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(1), 12-23.

Muhammad Shahrul Ifwat Ishak & Fathullah Asni. 2020. The Role Of Maqasid Al-Shariʿah In Applying Fiqh Muamalat Into Modern Islamic Banking In Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Nor Zahidah Ahmad & Muhammad Anas Al Muhsin. 2019. Analisis Keperluan Bahasa Arab untuk Pegawai Shariah di Bank-Bank Islam di Malaysia: Idea untuk Pendidikan 4.0. Muslim Journal Of Social Science And Humanities, 3(2), 246-257.

Sukma Mehilda. 2017. Hubungan Bahasa Arab dan Ekonomi Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 160 - 177.

Yuslina Mohamed, Mikail Ibrahim, Wan Azura Wan Ahmad, & Zainal Abidin Hajib. 2018. Bahasa Arab Untuk Pengajian Islam: Keperluan Dan Autentik. Journal Of Islamic Social Sciences And Humanities, 93-106.

Seminar & Prosiding

Ahmad Farid Fadhli Mustafa & Muhammad Anas Al-Muhsin. 2018. Analisis Keperluan Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Kewangan Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Seminar Serantau Peradaban Islam. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 514-526.

Hakim Zainal, Kaseh Abu Bakar, Maheram Ahmad & Md. Nor Abdullah. 2012. Penilaian dan Penambahbaikan Sistem Penilaian Subjek PZ6013 Bahasa Arab Pengukuhan I di Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, FPI, UKM. Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan Tindakan/Strategik (PTS) Fakulti Pengajian Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1-6.

Kapt PA Ahmad Shazrin Mohamed Azmi, Lt M. PA Yasmin Ahmad, Lt M. Kushairi, and Lt M. PA Suhailah Adilah. 2014. Relevan Silibus KOR SISPA dalam Pembentukan Mahasiswa yang Seimbang. Seminar Kebangsaan KOR SISPA IPT Kali-3. Kangar: Universiti Malaysia Perlis, 1-10.

Disertasi

Muhammad Ikmal Hilmi. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alumni Program Studi Ekonomi Islam Universitas islam Indonesia untuk Bekerja di Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi Sarjana Ekonomi Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Internet

Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam. kuips.edu.my: http://kuips.edu.my/v4/fakulti-muamalat-dan-kewangan-islam-2-2/ (Diakses pada 1 Februari 2021)

Published

2022-04-01

How to Cite

Abdullah, R., Asni, F., & Syarbaini, K. M. . (2022). An Analysis Of Arabic Language Syllabus Appropriateness Level In The Faculty Of Muamalat And Islamic Finance KUIPs: Analisis Tahap Kewajaran Silibus Bahasa Arab Di Fakulti Muamalat Dan Kewangan Islam (FMKI) KUIPs. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 26(1), 1–14. Retrieved from http://al-qanatir.com/aq/article/view/312