A Literature Review For The Implementation Of Trust Hibah For Real Property In Malaysia

Sorotan Literatur Pelaksanaan Hibah Amanah Hartanah Di Malaysia

Authors

  • Mohd Zamro Muda Pensyarah Kanan
  • Nur Nazirah Rosdi Pelajar Sarjana
  • Noor Lizza Mohamed Said Pensyarah Kanan

Keywords:

Planning, Hibah, Trust, Property, Constraints

Abstract

Trust hibah for real property is a growing estate planning product in Malaysia. This product has been commercialized in various agency or company such as Amanah Raya Berhad, Wasiyyah Shoppe Berhad, As-Salihin Trustee Berhad and others. It can realize the grantor’s desire to give the property from certain parties, especially the next of kin. Thus, this literature review aims to examine the implementation of as a property planning instrument. This study uses data collection and document analysis methods as the study design. The results of the literature review found that there are legal constraints in the implementation of trust hibah for real property. Thus, this study focuses on its implementation and effectiveness as an instrument of inheritance of the property of Muslims in Malaysia.

Abstrak
Hibah amanah hartanah merupakan produk perancangan harta yang semakin berkembang di Malaysia. Produk ini telah dikomersialkan di pelbagai agensi atau syarikat seperti Amanah Raya Berhad, Wasiyyah Shoppe Berhad, As-Salihin Trustee Berhad dan lain-lain. Amalan hibah amanah hartanah mampu merealisasikan hasrat penghibah untuk memberi harta kepada pihak tertentu khususnya ahli waris terdekat. Justeru, sorotan literatur ini bertujuan meneliti bentuk pelaksanaan hibah amanah hartanah sebagai instrumen perancangan harta. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data dan analisis dokumen sebagai reka bentuk kajian. Hasil tinjauan literatur mendapati wujud kekangan undang-undang dalam pelaksanaan hibah amanah hartanah sebagai instrumen pewarisan harta umat Islam di Malaysia.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mohd Zamro Muda, Pensyarah Kanan

Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Nur Nazirah Rosdi, Pelajar Sarjana

Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Noor Lizza Mohamed Said, Pensyarah Kanan

Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Abdul Aziz & Yusmawati. 2006. Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. Dlm: Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. Siti Mashitah Mahamood (Pnyt). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 149-170.

Ahmad Hidayat Buang. 2006. Pembentukan dan Pentadbiran Harta Amanah Menurut Perspektif Undang-undang Islam. Dlm: Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. Siti Mashitah Mahamood (Pnyt.). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 33-50.

Ahmad Termizi. 2019. Rancang Harta: Hibah, Wakaf dan Wasiat. Kuala Lumpur: Pustaka Mizi.

Azman Ismail. 2013. Islamic Inheritance Planning 101. Kuala Lumpur: IBFIM.

Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said. 2015. Signifkan Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta Orang Islam di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nasrul Hisyam Nor Muhammad. 2011. Hibah dalam Undang-undang Islam Prinsip & Amalan. Fakulti Tamadun Islam: Universiti Teknologi Malaysia.

Othman Yaacob. 2006. Pembentukan Trust Hibah Sebagai Alternatif Perancangan Harta. Dlm: Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. Siti Mashitah Mahamood (Pnyt.). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 171-208.

al-Sharbīnī, al-Khaṭīb. 1994. Mughnī al-Muḥtāj Ilā Macrifah Macānī Alfāz al-Minhāj. Bayrut, Lubnan: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah, Jld. 4.

al-Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’un al-Islamiyyah. 2005. al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah. Kuwayt: Wizarah al-Awqaf wa Syu’un Islamiyyah, Jld. 25 & 45.

Salleh Buang. 2006. Pembentukan Harta Amanah Mengikut Undang-undang di Malaysia: Sejauh Manakah Undang-undang Islam Terpakai? Dlm: Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. Siti Mashitah Mahamood (Pnyt). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 51-66.

Jurnal

Akmal Hidayah Halim & Tajul Aris Ahmad Bustami. 2017. Pelaksanaan Hibah Amanah Sebagai Suatu Instrumen Pengurusan Harta Islam di Malaysia. Kanun, 29 (2): 90-115.

Mohd Musa Sarip, Aminuddin Adnan & Mohd Mustaffa Jusoh. 2017. Tahap Pengetahuan Hibah Hartanah dalam Perancangan Harta Orang Islam. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 2(5): 79-89.

Muhammad Mu’izz Abdullah, Abdul Bari Awang & Nasrul Hisyam Nor Muhammad. 2020. Wiṣāyah dan Amanah: Analisis Perbandingan Undang-Undang Syariah dan Sivil dalam Perancangan Harta Pusaka. Jurnal Syariah, 28(2): 157-188.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Ahmad Che Yaacob & Norazila Mat Hussain. 2017. Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya dalam Perancangan Harta. Umran, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 3(1): 32-41.

Naziree Md Yusof. 2008. Hukum Wisoyah & Realiti Permasalahnnya dalam Konteks Perancangan Pusaka Islam. Jurnal Muamalat, 1: 73-102.

Noor Lizza Mohamed Said, Wan Amirul Adli Wan Ayub, Mohd Zamro Muda, Adnan Mohamed Yusoff & Mohd Izhar Mohd Kassim. 2019. Pengamanahan dalam Perancangan Harta Orang Islam. Jurnal Islamiyyat, 41(2): 71-79.

Nurul Syahirah Othman, Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Zamro Muda & Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2017. Analisis Kes Amalan Hibah Bersyarat di Malaysia. Jurnal Islamiyyat, 39(2): 135-142.

Rabiah Muhammad Serji & Rohimi Shapiee. 2018. Isu dan Konflik Perundangan Dalam Hibah Hartanah di Malaysia. Jurnal Muwafaqat, 1(1): 84-101.

Rositah Kambol. 2019. Pengurusan Harta Orang Islam Melalui Hibah: Isu dan Penyelesaian. Journal of Law & Governance, 2(1): 99-113.

Rosmiza Ismail, Salmy Edawati Yaacob & Mohd Zamro Muda. 2020. Keperluan Deklarasi Hibah dan Kekangannya dalam Perancangan Harta Orang Islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 5(2): 77-83.

Rosnani Hussain, Md Yazid Ahmad & Noorsafuan Che Noh. 2020. Tadbir Urus Harta Kanak-kanak Menurut Perspektif Syarak. BITARA, 3(1): 145-156.

Rusnadewi Abdul Rashid & Nor Hisyam Ahmad. 2013. Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Pelbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummah. Jurnal Hadhari, 5(1): 94-104.

Tesis

Rusnadewi Abdul Rashid. 2009. Hibah Sebagai Cara Pengagihan Harta: Kajian Terhadap Halangan Pelaksanannya. Tesis PhD. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Undang-undang.

Seminar

Mohd Nasir Ali & Aminuddin Adnan. 2016. Hibah Amanah Hartanah. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah.

Mohd Zamro & Noor Lizza Mohamed Said. Muzakarah Isu-Isu Kontemporari Pewarisan Harta Islam. 2018, Anjuran Wasiyyah Shoppe Berhad di Glory Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan, 15 & 16 Disember 2018. Hibah Amanah: Penilaian Dari Sudut Perundangan & Syarak.

Mohd Zamro Muda. 2017. Seminar Hibah Bersyarat dan Hibah Harta Bercagar, Anjuran Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 27 April.

Mohd Zamro Muda. Instrumen Hibah dan Wasiat: Analisis Hukum dan Aplikasi di Malaysia. Kertas Kerja Konvokesyen Faraid dan Hibah Kebangsaan 2008. Anjuran JAKIM, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 8 Ogos.

Published

2022-07-01

How to Cite

Mohd Zamro Muda, Nur Nazirah Rosdi, & Noor Lizza Mohamed Said. (2022). A Literature Review For The Implementation Of Trust Hibah For Real Property In Malaysia: Sorotan Literatur Pelaksanaan Hibah Amanah Hartanah Di Malaysia. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 27(1), 1–12. Retrieved from http://al-qanatir.com/aq/article/view/490