APPLICATION OF THE DOCTRINE OF AL-IHTIYAT (PRECAUTION APPROACH) IN ESTATE SUCCESSION TO KHUNTHA (HERMAPHRODITE) COMMUNITY

APLIKASI DOKTRIN AL-IHTIYAT (PENDEKATAN BERWASPADA) DALAM PEWARISAN HARTA PUSAKA KEPADA KOMUNITI KHUNTHA

Authors

  • Zahari Mahad Musa

Keywords:

The Doctrine of al-ihtiyat, faraid, succession, hermaphrodite.

Abstract

The doctrine of al-ihtiyat (precaution approach) is part of the approach discussed by scholars in Islamic jurisprudence to determine fiqh rulings. It is a vital key in resolving conflicts in a given problem of fiqh. This paper aims to explain the position of the doctrine of al-ihtiyat in the determination of fiqh rulings. The discussion will focus on the status of the doctrine of al-ihtiyat outlined by scholars usul al-fiqh in determining a fiqh. In addition, emphasis will be given to the application of this doctrine in resolving faraid cases involving hermaphrodite (khuntha) community. The discussion in this article is based on the analysis of data with Islamic scholars description templates relating to the doctrine of al-ihtiyat. The main findings of this discussion show that the doctrine of al-ihtiyat is important as one approach to resolve the conflict in a fiqh rulings. This doctrine which tends to approach the logic also helps to solve some faraid cases although the faraid law is included in detailed Islamic legal category. In addition, this doctrine could clarify the succession of hermaphrodite community along with the rulings of faraid itself which gives the right to the right.

 

Keywords: The Doctrine of al-ihtiyat, faraid, succession, hermaphrodite

Doktrin al-ihtiyat (pendekatan berwaspada) merupakan sebahagian pendekatan yang dibincangkan oleh ilmuan usul al-fiqh dalam menentukan sesuatu hukum fiqh. Ia mempunyai kepentingan dalam menyelesaikan pertembungan hukum dalam sesuatu permasalahan fiqh. Artikel ini bertujuan membincangkan kedudukan doktrin al-ihtiyat dalam penentuan hukum fiqh. Fokus perbincangan akan ditumpukan kepada status doktrin al-ihtiyat yang digariskan oleh ilmuan usul al-fiqh dalam menentukan sesuatu hukum fiqh. Selain itu, tumpuan akan diberikan kepada aplikasi doktrin ini dalam menyelesaikan kes faraid yang melibatkan komuniti khuntha. Perbincangan dalam artikel ini didasarkan kepada analisis data yang melibatkan nas-nas syarak dan huraian ilmuan usul al-fiqh berkaitan doktrin al-ihtiyat. Dapatan utama penulisan ini memperlihatkan bahawa doktrin al-ihtiyat adalah penting sebagai satu pendekatan yang  menyelesaikan konflik dalam sesuatu hukum fiqh. Doktrin ini yang cenderung kepada pendekatan logik turut membantu dalam menyelesaikan beberapa kes faraid walaupun hukum faraid termasuk dalam kategori al-ahkam al-tafsiliyyah (penjelasan terperinci melalui hukum-hukum yang dinaskan). Selain itu juga, doktrin ini dapat menjelaskan pusaka komuniti khuntha seiring dengan pensyariatan faraid itu sendiri iaitu memberi hak kepada yang berhak.

 

Kata kunci: Doktrin al-ihtiyat, faraid, pusaka, khuntha.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zahari Mahad Musa

Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

References

Al-cAbdariyy, Muhammad ibn Yusuf. 1994. Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Al-Bayhaqiyy, Ahmad ibn al-Husayn. 2003. Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Al-Buhutiyy, Mansur ibn Yunus. T.th. Kashshaf al-Qinac can Matn al-Iqnac. t.tp: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Al-Jassas, Ahmad ibn Ali. 1994. Al-Fusul fi al-Usul. t.tp: Wazarat al-Awqaf al-Kuwitiyyah.
Al-Jurjaniyy, cAli ibn Muhammad. 1983. Al-Tacrifat. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Al-Juwayniyy, cAbd al-Malik ibn Abdullah. 2007. Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madhhab. t.tp: Dar al-Minhaj.
Al-Sarkhasiyy, Muhammad ibn Ahmad. T.th. Usul Al-Sarkhasiyy. Beirut: Dar al-Macrifah.
Al-Shatibiyy, Ibrahim ibn Musa. 1997. Al-Muwafaqat. t.tp: Dar Ibn cAffan.
Al-Subkiyy, cAli ibn Abd al-Kafiyy. 1995. Al-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Al-Tirmidhiyy, Muhammad ibn cIsa. 1975. Sunan al-Tirmidhiyy. Mesir: Sharikat Maktabah Mustafa al-Halabiyy.
Al-Zuhayliyy, Wahbah. 1986. Usūl al-fiqh al-Islāmiyy. Beirut: Dār al-Fikr al-Mucāsar. Jil 1.
cAla’ cUmar Muhammad al-Haf. 2017. Ahkam Mirath al-Khuntha: Dirasah Fiqhiyyah Qanuniyyah Muqaranah. Majallat Jamicat Dhi Qar. Vol 4. Jil. 2.
cAli ibn cAbd al-cAziz al-Matrudiyy. 1432H. Al-Istidlal bi al-Ihtiyat fi Masa’il al-Amr wa al-Nahy cind al-Usuliyyin. Majallat al-cUlum al-Sharciyyah. Vol. 21.
Ashraf ibn Mahmud al-Kinaniyy. 2005. Al-Adillah al-Isti’nasiyyah cind al-Usuliyyin. Amman: Dar al-Nafa’is.
Ibn Hazm, cAli ibn Ahmad. T.th. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
Ibn al-Humam, Muhammad ibn cAbd al-Wahid. T.th. Fath al-Qadir. T.tpt: Dar al-Fikr.
Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukram. 1414H. Lisan al-cArab. Beirut: Dar Sadir.
Ibn Nujaym, Zayn al-Din ibn Ibrahim. T.th. Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq. T.tpt: Dar al-Kitab al-Islamiyy.
cIzz al-Din, cAbd al-Aziz ibn cAbd al-Salam. 1991. Qawacid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Jumucah Muhammad Barrāj. T.th. Ahkām al-Mirāth fī al-Sharīcah al-Islāmiyyah. Ammān: Dār al-Fikr.
Muhammad cAliyy al-Bar. 2002. Khalq al-Insan bayn al-Tibb wa al-Qur’an. Jeddah: Al-Dar al-Sacudiyyah.
Muhammad cUmar Samaciyy. 2006. Nazariyyat al-Ihtiyat al-Fiqhiyy: Dirasat Ta’siliyyah Tatbiqiyyah. Disertasi Doktor Falsafah, University of Jordan.
Sacdiyy Abu Jayb. 1988. Al-Qāmūs al-Fiqhiyy. Damshiq: Dār al-Fikr.
Shalabiyy, Muhammad Mustafa. 1978. Ahkām al-Mawārīth Bayn al-Fiqh Wa al-Qānūn. Beirut: Dār al-Nahdah al-cArabiyyah.
cUthman Ahmad cUthman Muhammad. 2006. Al-Irth bi al-Taqdir wa al-Ihtiyat. Majallat Jamicat Umm Durman al-Islamiyyah. Vol 11.
Zahari Mahad Musa & Mushaddad Hasbullah. 2015. Faraid: Pembahagian Pusaka dalam Islam. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Published

2018-07-02

How to Cite

Musa, Z. M. (2018). APPLICATION OF THE DOCTRINE OF AL-IHTIYAT (PRECAUTION APPROACH) IN ESTATE SUCCESSION TO KHUNTHA (HERMAPHRODITE) COMMUNITY: APLIKASI DOKTRIN AL-IHTIYAT (PENDEKATAN BERWASPADA) DALAM PEWARISAN HARTA PUSAKA KEPADA KOMUNITI KHUNTHA. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 9(1), 11–26. Retrieved from http://al-qanatir.com/aq/article/view/97