The Mechanisme of Wisayah In Estate Planning: A Literature Review

Mekanisme Wisayah Dalam Perancangan Harta Pusaka: Sorotan Literatur

  • Muhamad Muizz Abdullah Calon Doktor Falsafah
  • Abdul Bari Bin Awang Penolong Profesor
  • Nasrul Hisyam Nor Muhamad Pensyarah Kanan
Keywords: Wisayah, Trust, Will, Trustee, Estate Planning

Abstract

Systematic estate planning during life is very important in Islam. Thus, Islam places guidelines on estate planning for the benefit of the beneficiaries. There are various concepts of estate planning instruments that have been debated such as will, gift, faraid and waqf. However, the concept of wisayah is not given as much attention as any other instruments, but it has a significant role and influence in Muslim estate planning. Therefore, this study will analyze the concept of wisayah from shariah perspective and evaluate its implementation in Malaysia. This study will also try to uncover the importance of wisayah in estate planning. The approach used is document analysis with reference to premier and secondary data including previous studies on wisayah, enactments, statutes and case reports. The author also used an interview instrument with an officer in the company of Amanah Raya Berhad. The results of this study found that there are confusions in the concept of wisayah from the shariah perspective and its implementation in estate planning could be further developed.

Abstrak

Perancangan harta yang sistematik sewaktu hidup sangat diambil berat dalam islam. Justeru, islam meletakkan garis panduan dalam perancangan harta untuk manfaat benefisiari. Terdapat pelbagai konsep instrumen perancangan harta yang telah dibahaskan seperti wasiat, hibah, faraid dan wakaf. Akan tetapi konsep wisayah tidak diberikan perhatian sewajarnya seperti instrumen yang lain sedangkan wisayah juga mempunyai peranan dan kesan yang signifikan dalam perancangan harta muslim. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji konsep wisayah dari perspektif syariah dan menilai pelaksanaannya di Malaysia. Kajian ini akan cuba menyingkap kepentingan wisayah dalam perancangan harta pusaka. Pendekatan yang digunakan adalah analisis dokumen dengan merujuk kepada data premier dan data skunder termasuklah kajian-kajian terdahulu berkaitan wisayah, enakmen, statut dan laporan kes. Penulis juga menggunakan instrumen temu bual bersama pegawai di syarikat Amanah Raya Berhad. Hasil kajian mendapati bahawa konsep wisayah dari perspektif syariah menjadi kekeliruan dan pelaksanaannya dalam perancangan harta pusaka boleh dikembangkan lagi.

Author Biographies

Muhamad Muizz Abdullah, Calon Doktor Falsafah

Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kulliyyah Ilmu Wahyu Islam dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Abdul Bari Bin Awang, Penolong Profesor

Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kulliyyah Ilmu Wahyu Islam dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Pensyarah Kanan

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia

References

Abdul Karim Zaidan. 1994. Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar’ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah. Muassasah Al-Risalah. Cetakan 1. Hlm. 403-404.

An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. 2005. Minhaj At-Talibin Wa ‘Umdah Al-Muftiyyin Fi Al-Fiqh. Dar Al-Fikr. Cetakan 1. Hlm. 189-194.

Al-Baihaqi, Ahmad Bin Al-Husin. 2003. Sya’b al-Iman. Vol. 12, Hlm. 476. Beirut: Maktabah al-Rushd.

Al-Fayyumi, Ahmad Bin Muhammad. t.t. Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib Al-Syarh Al-Kabir. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah.

Al Azifah Mohd Safie. 2010. Penderafan Dokumen Wasiat Islam Di Amanah Raya Berhad: Analisis Menurut Perspektif Islam. UM.

Asy-Syarbini, Muhammad Bin Ahmad Al-Khatib. 1994. Mughni Al-Muhtaj Ila Makrifat Maani Alfaz Al-Minhaj. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Ghazali Bin Abdul Rahman. 2009. Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia: Kuasa Dan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah. Undang-Undang Harta Dan Amanah. Jabatan Undang-Undang Islam, Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim & Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim. Hlm. 204-209.

Haji Salleh Buang. 2006. Pembentukan Harta Amanah Mengikut Undang-Undang Di Malaysia: Sejauh Manakah Undang-Undang Islam Terpakai. Dlm. Siti Mashitoh Mahmood (Pnyt.). Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia. Hlm.51-66. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Munawwaruzzaman Mahmud, Ahmad Firdaus Kadir & Nur Fathin Khairul Anuar. 2018. Shariah Issues In Islamic Trust Services. Islamic Commercial Law Report. International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA). Thomsan Reuters & Irti.

Mustafa Al-Khan, Muftafa Al-Bugha, Ali Asy-Syarbini. 1992. Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafie. Mesir: Dar Al-Qalam.

Muhamad Said Tantawi. 1998. Tafsir Al-Wasit Li Al-Quran Al-Karim. Mesir: Dar Nahdhah Al-Qahirah.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2012. Wasiat & Wisayah Dalam Perancangan Harta: Prinsip Dan Amalan. Johor Bharu: Universiti Teknologi Mara (UTM) Press.

Nasrul Hisham Nor Muhamad. 2011. Hibah Dalam Undang-Undang Islam Prinsip Dan Amalan. Johor Bharu: UTM Press.

Othman Yaacob. 2006. Undang-Undang Dan Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia. Dlm. Siti Mashitoh Mahamoo (Pnyt.). Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia: Perspektif Undang-Undang Dan Pentadbiran, Hlm.171-208. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Pawancheek Marican. 2009. Penentuan Bidang Kuasa Amanah Kontemporari: Mahkamah Syariah Atau Mahkamah Sivil. Undang-Undang Harta Dan Amanah. Jabatan Undang-Undang Islam, Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim & Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim. 136-174.

Wan Numzila Binti Wan Junuh. 2009. Peranan Amanah Raya Berhad Dalam Pengurusan Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia. Undang-Undang Harta Dan Amanah. Jabatan Undang-Undang Islam, Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim & Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim. Hlm. 191-203.

Badruddin Bin Ibrahim. 2009. Konsep Amanah Di Dalam Perundangan Islam. Undang-Undang Harta Dan Amanah. Jabatan Undang-Undang Islam, Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim & Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim.

Abdullah Muhammad Said. 2005. Al-Wisayah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Qanun Al-Ahqal Asy-Syaksiah Al-Urduni: Dirasah Muqaranah. Tesis Ph.D Universiti Jordan.

Asyraf Handhal As-Sya’ir. 2006. Ahkam Al-Wisayah Fi Asy-Syariah Al-Islamiah, Wa Mada Tatbiqatuha Fi Al-Mahakim Asy-Syariyyah Fi Ghazzah. Tesis Sarjana Universiti Islam Ghazzah.

Badruddin Bin Ibrahim. 2006. The Concept of Al-Wisayah With Special Reference To The Administration of A Minor's Property Under Islamic Law And The Enacted Islamic Law In Malaysia. Tesis IIUM.

al-Syaa'ir, A. H,. 2006. Ahkam al-Wisayah fi al-Syariah al-Islamiah wa Mada Tathbiqatiha fi al-Muhakim al-Syariah fi Qitha' Ghazzah. Athruhah.

Akmal Hidayah, Nor Azlina Mohd Noor, Azhani Arshad. 2018. Administration of Unclaimed Estates in Malaysia: The Peculiarities of Unclaimed Money, Undistributed Fund And Bona Vacantia. Journal of Social Sciences Research. (Special Issue 6). Hlm. 1075–1079.

Akmal Hidayah Halim. 2011. the Legality of a Living Trust As an Instrument for Islamic Wealth Management: a Malaysian Perspective. IIUM Law Journal, 19(1), Hlm. 35–50.

Akmal Hidayah, & Tajul Aris. 2017. Pelaksanaan Hibah Amanah Sebagai Suatu Instrumen Pengurusan Harta Islam Di Malaysia. KANUN. Julai(2) Hlm. 90–115.

Ali Abdullah Al-Kaun & Abdullah Ibrahim Al-Kilani. 2016. As-Siyasah Asy-Syariyyah Fi Ri’yah Al-Amwal Al-Qasirin Wa Man Fi Hukmihim: Daulah Qatar Namuzajan. Dirasat Ulum Syariah Wa Al-Qanun. Jil 43. Bil. 2.

Bouteraa, M. 2019. Barriers Factors of Wasiyyah (Will Writing): Case of BSN Bank. IBMRD’s Journal of Management & Research. 8(1), 1.

Fazira Shafie, Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad, S., & Dawilah el-Edrus. 2018) Factors of Failure and Delay in Islamic Inheritance Distribution in Malaysia. Jurnal Teknologi. (April 2016). Hlm. 1–34.

Hasbulah, M. H., & Daud, M. Z,. 2015. Perancangan Pembahagian Harta Semasa Hidup Dalam Islam: Konsep Dan Kepentingannya. Global Journal Al-Thaqafah. 5(1). Hlm. 119–131.

Mohd Fitri et al. 2016. Kelewatan Dalam Pembahagian Harta Pusaka. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE). 2(3). Hlm.180–187.

Mohd Shahril Ahmad Razimi. 2016. Concept Of Islamic Inheritance Law (Faraid) In Malaysia: Issues And Challenges. Research Journal of Applied Sciences.

Mohd Musa Sarip & Mohd Mustaffa Mohd Jusoh @ Yusoff. 2017. Perbezaan Sikap Dan Kecenderungan Tingkah Laku Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Terhadap Penamaan Wasi. International Journal Of Islamic Thought. Vol. 12, Hlm. 40-51.

Naziree Md Yusof. 2008. Hukum Wisoyah & Realiti Permasalahannya Dalam Konteks Perancangan Pusaka Islam. Jurnal Muamalat. Vol. 1. Hlm. 73–102.

Naziree Md Yusof. 2011. Permasalahan Pemegang Amanah Terhadap Benefisiari Kanak-Kanak Dalam Harta Faraid. Jurnal Muamalat. 11(15). Hlm.1155–1167.

Nazrul Hazizi Noordin, Muhammad Issyam Ismail, Rahman, M. A. H. A., Haron, S. N., & Abdullah, A. 2016. Re-Evaluating The Practice Of Hibah Trust In Malaysia. Humanomics. 32(4). Hlm.418–436.

Nur Shuhada, et. al. 2019. The Conceptual Framework of The Intention on Islamic Estate Planning Practice Among Muslim Entrepreneurs. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED). 4(20). Hlm.69–76.

Nurul Izzah Izzati Hashim, Wafaa Yusof, & Zuliza Mohd Kusrin. 2019. Pengabaian Kanak-Kanak dan Jaminannya Menurut Syarak dan Undang-Undang di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Law. 4(1). Hlm.18–28.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2011. Penyelesaian Pindah Milik Harta Bercagar Di Institusi Kewangan: Dari Perspektif Undang- Undang Islam. KANUN. Hlm.180-208.

Andi Mohamad Zulkhairi Muhamad. 2015. Konsep Amanah Dalam Pengurusan Islam Dari Sudut Maqasid Syariah (Penjagaan Harta). Dlm. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah.

Azhar, A. Bin, Hussain, M. A., Hafiz Badarulzaman et.al. 2014. Hibah Komersial: Satu Tinjauan Terhadap Prosedur Dan Amalan Di Malaysia. Dlm. Seminar Waqf Iqlimi 2014 USIM.

Mohd Hisyam Bin Abdul Rahim. 2006. Pengurusan Harta Berhemat: Satu Analisa Daripada Kisah Nabi Yusouf. Dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam. Hlm. 51-64.

Mohd Zamro Muda. 2008. Instrumen Hibah Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia. Dlm. Kertas Kerja Konvokesyen Faraid Dan Hibah Kebangsaan 2008. Anjuran JAKIM, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Nurul Ain Nadiah, A. R,. 2015. Konsep Hifz Mal Dalam Pengurusan Harta Pusaka Di As-Salihin Trustee Berhad. Dlm. Prosiding Seminar Antarabangsa Pengurusan & Kepimpinan Islam : Isu Dan Cabaran.

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument. Diakses pada, 14 May 2020.

Berita Harian. "Pengurusan KWSP Boleh Melantik Amanahraya". Lihat: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/01/373362/pencarum-kwsp-boleh-melantik-amanahraya. Dicapai pada 14 May 2020.

Mohamad Nizamuddin Bin Ibrahim, Eksekutif, Jabatan Pentadbiran Amanah, Amanah Raya Berhad. Temu bual pada 5 Mac 2020.

Noorhajar binti Abu Bakar, Eksekutif Kanan, Jabatan Pentadbiran Amanah, Amanah Raya Berhad. Temu bual pada 5 Mac 2020.

Rosmah Binti Mansor, Pengurus, Jabatan Pentadbiran Amanah, Amanah Raya Berhad. Temu bual pada 5 Mac 2020.

Parmeshiri Devi & ANor v Pure Life Society (1971) MLJ 42

Re Scott [1903] 1 Ch 1

Yong Nyee Fan & Sons Sdn. Bhd. v Kim Guan & Co. Sdn. Bhd. (1971) 1 MLJ 182

Koperasi Sarawak Bhd & Anor v Robert Sim Teck Hock (2005) AMR 349; (2005) MLJ 493

TM Feroze Khan & Ors lwn Meera Hussain TM Mohamed Mydin

Wan Naimah V. Wan Mohamad Nawawi (1974) 1 MLJ 41

Published
2020-09-30
How to Cite
Abdullah, M. M., Awang, A. B. B., & Nor Muhamad, N. H. (2020). The Mechanisme of Wisayah In Estate Planning: A Literature Review. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 20(1), 21-34. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/aq/article/view/279