STUDENTS’ PERCEPTION ON LEARNING QUR’ANIC LANGUAGE VOCABULARY TOWARDS THE ALMAANY APPLICATION IN SMART PHONE

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN KOSA KATA BAHASA AL-QURAN MELALUI APLIKASI ALMAANY DI DALAM TELEFON PINTAR

  • Khairul Asyraf Mohd Nathir
  • Mohd Sukki Othman
  • Wan Muhammad Wan Sulong
  • Nik Farhan Nik Mustafa
Keywords: Vocabulary, Qur’anic language, Almaany application, Arabic language dictionary.

Abstract

The aim of this study is to investigate the perceptions of student in learning Qur’anic Language vocabulary towards the Almaany application in smart phone. This study involved 100 respondents from Arabic Language and Communication Programe, USIM. The sample was drawn randomly. The instrument of this study is a quantitative means, using a questionnaire containing 15 items related to the students’ perceptions in learning Qur’anic Language vocabulary towards the Almaany application. The questionnaire is based on three objective, namely features of application, Almaany application and Arabic vocabulary. Descriptive analysis was used to find the frequency, percentage, mean and standard deviation. Data was analysed using Statistical Package of Social Science (SPSS) for Windows version 20. Cronbach alpha reliability coefficient value for the instrument was =0.882. The result shows that the overall perception of the student in leaning Qur’anic Language vocabulary towards the Almaany application is high.  

 

Keywords: Vocabulary, Qur’anic language, Almaany application, Arabic language dictionary.

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pembelajaran kosa kata bahasa al-Quran melalui aplikasi Almaany di dalam telefon pintar.  Kajian ini melibatkan seramai 100 responden yang terdiri daripada pelajar program Bahasa Arab dan Komunikasi, USIM. Pemilihan sampel dibuat secara rawak mudah. Instrumen kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan soal selidik yang mengandungi 15 item yang berkaitan persepsi pelajar terhadap pembelajaran kosa kata bahasa al-Quran melalui aplikasi Almaany berdasarkan kepada tiga objektif utama, iaitu ciri-ciri aplikasi, aplikasi Almaany dan kosa kata bahasa al-Quran. Analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Data dianalisis menggunakan perisian Statistikal Package of Social Science (SPSS) for window version 20. Nilai pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi instrument kajian ini adalah =0.882. Hasil dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhan persepsi pelajar terhadap pembelajaran kosa kata bahasa al-Quran melalui aplikasi Almaany adalah tinggi.

 

Kata kunci: Kosa kata, bahasa al-Quran, aplikasi Almaany, kamus bahasa Arab.

Author Biographies

Khairul Asyraf Mohd Nathir

Calon Ph.D, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Mohd Sukki Othman

Pensyarah Kanan, Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Nik Farhan Nik Mustafa

Pensyarah Kanan, Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM)

References

Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Buku 2. Asas Statistik Penyelidikan. Edisi Pertama. Malaysia: McGraw Hill Education.
Chua Yan Piaw. 2011. Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Buku 1. Kaedah Penyelidikan. Edisi Kedua. Malaysia: McGraw Hill Education.
Hazwani Mohd Najib, Noor Raudhiah Abu Bakar, Norziah Othman. 2017. E-Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Selangor. Attarbawiy: Malaysia Online Journal of Education. Vol 1. Kajang. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Latifah, Ali dan Surendren. 2012. Penggunaan Kamus Atas Talian (E-Alqamus Online) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malaysia Education Deans’ Council (MEDC) Journal.
Mohd Najib Abdul Ghafar. 2003. Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit UTM.
Mohd Shahriman Abu Bakar, Noor Hisham Md Nawi, dan Ahmad Abdul Rahman. 2015. Projek kamus penggunaan kata sendi Bahasa Arab. Kota Bharu: Universiti Malaysia Kelantan.
Mohd Zaki Ismail, Kaseh Abu Bakar, Nik Farhan Nik Mustapha dan Nurazan M Rouyan. 2016. Penggunaan Startegi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Pada Kalangan Pelajar Cemerlang. Asia Pasific Journal of Educators and Education. Vol 31. Pulau Pinang. Penerbit Univesiti Sains Malaysia.
Mohd Zuhir Abd Rahman, Che Radiah Mezah. 2015. Kesahihan Tafsiran Diksi Agama Dalam Kamus Arab al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A’lam. Journal of Arabic Studies and Islamic Civilization.
Nazri Muslim, Faridah Jalil, Abdul Aziz Bari, Mansor Mohd Noor dan Khairul Anwar Mastor. 2011. Tahap Penerimaan Pelajar Terhadap Peruntukkan Orang Melayu dalam Pelembagaan dari Perspektif Hubungan Etnik di Malaysia. Jurnal Kemanusian.
Ni Wayan Sri Damayanti. 2013. Penggunaan Media Kamus Dalam Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Memahami Makna Kata Dalam Bacaan di Kelas VIID SMP Negeri 3 Gianyar. Indonesia: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha.
Norlida, Md Nooh, Norliza dan Jamaluddin. 2003. Penguasaan Kosa Kata: Kamus Sebagai Alat Bantu Mengajar. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Nunnally, JC. (1978). Psychometic Theory. New York: McGraw-Hill.
Nurul Aminah Basharuddin dan Hasnah Mohamad. 2015. Kamus Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Minat Kanak-Kanak Mempelajari Bahasa. International Journal of Malay World and Civilization.
Nur Naimah Akmar Kamarudin dan Harun Baharudin. 2016. Penggunaan Google Translate Dalam Aktiviti Terjemahan Kata Arab. Persidangan Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Islam 2016. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Radha Nambiar, Noraini Ibrahim dan Pramela Krish. 2008. Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua. Jurnal e-Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Rosni Samah. 2007. Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Bahasa: Kajian Terhadap Bahasa Arab komunikasi Perlancongan. Malaysia Education Deans’ Council (MEDC) Journal.
Rosni Samah. 2010. Pendekatan Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab di Peringkat Menengah Rendah: Kajian Kepada Guru Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Malaysia Education Deans’ Council (MEDC) Journal.
Rosni Samah. 2009. Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
Shahrulnizam Abu Sukor. 2013. Penterjemahan Semantik (makna) Perkataan Bahasa Arab-Bahasa Melayu: Satu Kajian Bandingan Antara Kamus Kontekstual al-Khalil dan Kamus Moden al-Miftah. Johor Bharu: Jurnal Kolej Pengajian Islam Johor.
Published
2018-07-02
How to Cite
Mohd Nathir, K. A., Othman, M. S., Wan Sulong, W. M., & Nik Mustafa, N. F. (2018). STUDENTS’ PERCEPTION ON LEARNING QUR’ANIC LANGUAGE VOCABULARY TOWARDS THE ALMAANY APPLICATION IN SMART PHONE. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 8(1), 1-13. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/aq/article/view/73