POSITION OF CONDITIONAL HIBAH IN TAKAFUL PRODUCTS: A LITERATURE REVIEW

KEDUDUKAN HIBAH BERSYARAT DALAM PRODUK TAKAFUL: SOROTAN LITERATUR

  • Siti Rashidah Ismail
  • Noor Lizza Mohamed Said
Keywords: Takaful, conditional hibah, takaful benefits, tabarruᶜ.

Abstract

In this globalization era, conditional hibah are applied widely in takaful industry  since it was seen as capable of resolving problems on estate management  aside from wasiat and faraid. The diversity of scholar’s view on conditional hibah has caused confusion to the publics and on status of benefits which derived from the tabarruᶜ fund also have been ambiguous either be as hibah or vice versa. This article aims to examine the views of scholars on principle of conditional hibah and takaful benefits position. The study is based on qualitative approach which involved library research. The finding indicates that conditional hibah are applicable in takaful benefits payment even though there have been conflicting views among the jurists and vagueness in the aspect of takaful benefits status.

 

Keyword: Takaful, conditional hibah, takaful benefits, tabarruᶜ.

Pada era globalisasi kini, hibah bersyarat diaplikasikan secara meluas dalam industri takaful apabila ia dilihat mampu menyelesaikan masalah pengurusan harta pusaka selain wasiat dan faraid. Kepelbagaian pandangan para sarjana mengenai hibah bersyarat menimbulkan kekeliruan terhadap masyarakat dan status manfaat yang diperoleh daripada tabung tabarruᶜ juga menimbulkan keraguan sama ada boleh dihibahkan atau sebaliknya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan sarjana mengenai prinsip hibah bersyarat dan kedudukan manfaat takaful. Kajian ini berbentuk kualitatif yang melibatkan kajian perpustakaan. Hasil kajian mendapati bahawa hibah bersyarat telah diguna pakai semasa pembayaran manfaat takaful meskipun terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan ahli fiqh dan kekaburan dari aspek kedudukan manfaat takaful.

 

Kata Kunci: Takaful, hibah, bersyarat, manfaat, tabarruᶜ.

Author Biographies

Siti Rashidah Ismail

Calon Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Noor Lizza Mohamed Said

Pensyarah Kanan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Ahmad Basri & Ahmad Fadhil Hamdi Mohd Ali. 2015. Absolute Assignment In Takaful Industry: Shariᶜah Contracts, Issues and Solutions. Intellectual Discourse 23: 507-528.
Akmal Hidayah Halim. 2013. Wasiat Dan Hibah: Hukum Dan Prosedur. Kertas Kerja Seminar Wanita Dan Syariah: Mengurus Harta Bukan Sekadar Merancang Kewangan Mahkamah Mut: UIA. 17 Disember.
Akmyr Syahar Azwar. 2016. Industri takaful terus berkembang. Utusan Malaysia. 17 Februari.
Alias Bin Azhar, Mohammad Azam Hussain, Muhammad Hafiz Badarulzaman & Fauziah Mohd Noor. 2014. Pengurusan Harta Dalam Islam: Perspektif Hibah di Malaysia. Journal Of Human Development And Communication 3: 115-128.
Asmak Ab Rahman & Shamsiah Mohamad. 2010. Analysis Of Tabarruᶜ Principle In Takaful Contract: Malaysian Experience. Proceedings Of 2010 International Conference On Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS).
Azman Bin Mohd Noor & Asmadi Bin Abdullah. 2008. Ownership And Hibah Issues Of The Takaful Benefit. ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS).
Bank Negara Malaysia. 2010. Shariah Resolution in Islamic Finance. Bank Negara Malaysia.
Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad. 2009. Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Kewangan Islam. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) UiTM.
Hakimah Yaacob. 2015. Manfaat takaful dihibahkan berbanding faraid. Berita Harian. 15 Mei.
Ibn Manzūr, Jamāl al-Din Muhammad bin Mukram. t.th. Lisān al-ᶜArab. Beirut: Dar Sādir.
Ibn Qudāmah, Muhammad ᶜAbdullah bin Ahmad. 1997. al-Mughnī. Riyarḍ: Dar ᶜĀlam al-Kutub.
al-Jurjānī, Ali bin Muhammad. 1413M. Muᶜjam al-Taᶜrīfāt. Kaherah: Dar al-Fadīlah.
Khuzama Abd Rahaman & Farah Adilah Mohd Apandi. 2016. Dapat manfaat hibah selepas kematian. Berita Harian. 21 Februari.
Md. Yazid Ahmad & Ibnor Azli Ibrahim. t.th. Amalan Penamaan Harta Orang Islam di Malaysia: Satu Tinjauan Ringkas Menurut Syariah Islamiah. Jurnal Pengajian Umum.
Mohamad Akram Laldin. 2010. Takaful Dengan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu. Prosiding Muzakarah Penasihat Syariᶜah Kewangan Islam Kuala Lumpur Islamic Finance Forum 2006-2007: CERT Publications.
Mohamed Hadi bin Abdul Hamid & Rusni Hassan. 2014. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013: Tinjauan Awal Kesannya Dalam Industri Takaful. Kanun 26(2): 254-267.
Mohd Kamil Ahmad & Joni Tamkin Borhan. 2017. Penggunaan Hibah Bersyarat (Bertaᶜliq) dalam Masalah Pembahagian Manfaat Takaful: Analisis Hukum. Jurnal Syariah 25(1): 51-74.
Mohd Khairy Kamarudin & Suhaili Al-Ma’amun. 2013. Implikasi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Ke Atas Industri Takaful di Malaysia: Tumpuan Kepada Penamaan Dan Hibah Manfaat Takaful. Regional Seminar On Islamic Higher Educational Institutions.
Mohd Zamro Muda. 2008. Instrumen Hibah dan Wasiat: Analisa Hukum dan Aplikasi di Malaysia. Kertas Kerja Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan Anjuran JAKIM.
Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2010. Pemakaian Prinsip Hibah dalam Sistem Kewangan Islam di Malaysia: Tumpuan Kepada Industri Perbankan Islam dan Takaful. Jurnal Teknologi.
Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2012. Umrā dan Ruqbā: Analisis Mengenai kesannya Terhadap Kontrak Hibah dan Potensinya Sebagai Instrumen Agihan Harta. Jurnal Syariah 20(1): 1-46.
Naziree B. Md Yusof. 2008. Hukum Wisoyah & Realiti Permasalahannya Dalam Konteks Perancangan Pusaka Islam. Jurnal Muamalat.
Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Ridzuan Awang & Amir Husin Mohd Nor. 2012. Hibah Dengan Syarat Balasan Menurut Pandangan Fuqaha dan Kedudukannya Dalam Undang-undang Sivil Jordan. Jurnal Syariah 20(3): 309-328.
Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Ridzuan Awang, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Zamro Muda, Abdul Basir Mohamad. 2013. Revocation Of Gift (Hibah) According To Islamic Law And Its Practice Under Syria Civil Law 1949. International Business Management 7(1): 1-7.
Noor Syahida Abdul Rahman, Mohd Musa Sarip & Mohamad Sabri Haron. 2016. Hibah Umra dan Ruqba dalam Al-Umm: Satu Analisis. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. 3(2).
Nurdianawati Irwani Abdullah & Nazlianatul Aniza Abdul Aziz. 2010. Case Studies Of The Practice Of Nomination And Hibah By Malaysian Takaful Operators. ISRA International Journal Of Islamic Finance 2(2): 67-100.
Nurul Hazira bt Rahmat. 2009. Perancangan Harta Mengikut Undang-Undang Islam Menggunakan Konsep Hibah. Johor: Fakulti Kejuteraan dan Sains Geoinformasi UTM.
Nurul Ilanis Mat Akhir & Mohd Zamro Muda. 2015. Penentuan Insurans Nyawa Dan Takaful Keluarga Sebagai Harta Pusaka: Kajian Menurut Islam Dan Undang-undang Di Malaysia. E-Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis).
al-Zuhaylī, Wahbah. 1984. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Damsyik: Dar al-Fikr.
al-Zuhaylī, Wahbah. 2008. Al-Fiqh al-Shafiᶜi al-Muyassar. Beirut: Dar al-Fikr.
Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2012. Muamalat dan Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi’i. Selangor: Darul Syakir Enterprise.
Published
2018-07-02
How to Cite
Ismail, S. R., & Mohamed Said, N. L. (2018). POSITION OF CONDITIONAL HIBAH IN TAKAFUL PRODUCTS: A LITERATURE REVIEW. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 8(1), 14-26. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/aq/article/view/74