ERRORS IN PRINTING OF AL-QURAN IN MALAYSIA

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM PERCETAKAN MUSHAF AL-QURAN DI MALAYSIA

  • Mohd Hasbie al-Shiddieque Ahmad
  • Khairul Anuar Mohamad
Keywords: Keywords: Al-Quran, text, Uthamani’s script, act, printing.

Abstract

In Malaysia,  the use of Al-Quran of Uthamani’s script has been empowered through the approach and exposure initaitives by Ministry of Home Affair’s. However, there are certain irresponsible al-Quran printing companies which ignored and abused the act of Printing of Quranic Text Act 1986. This study  aims to identify errors in printing manuscripts of the Quran in Malaysia. It uses  qualitative methods through interviews and data analysis instrument. The study found that there are some Quran printing errors such as no approval from the ministry, translation of Al-Quran without Arabic text, Quran writing not in accordance with rule of Uthamani’s script and translation errors in the text of the Quran are in contravention of the Printing of Quranic Text Act 1986.

Keywords: Al-Quran, text, Uthamani’s script, act, printing.

Di Malaysia, mushaf al-Quran yang menggunakan kaedah penulisan rasm cUthmaniyy telah diperkasakan menerusi pendekatan dan pendedahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun begitu, terdapat segelintir pengusaha percetakan Mushaf al-Quran tidak bertanggungjawab menjalankan aktiviti percetakan mushaf al-Quran dengan menyalahi Akta Percetakan Teks al-Quran 1986. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti kesalahan-kesalahan dalam percetakan mushaf al-Quran di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui temubual dan analisis data sebagai instrumen kajian. Hasil kajian mendapati, terdapat beberapa kesalahan percetakan al-Quran seperti tiada kelulusan dan menciplak kelulusan kementerian, mushaf al-quran terjemahan tanpa teks arab, penulisan al-quran tidak mengikut kaedah rasm cUthmaniyy dan kesalahan pada terjemahan teks al-Quran yang menyalahi Akta Percetakan Teks al-Quran 1986.

Kata kunci: Al-Quran, teks, rasm cUthmaniyy, akta, percetakan.

Author Biographies

Mohd Hasbie al-Shiddieque Ahmad

Felo Siswazah, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM

Khairul Anuar Mohamad

Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM

References

Buku
Daud Ismail & Asyraf Ab. Rahman. 2013. Sejarah dan Perkembangan Mushaf Uthmani di Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu.
al-Dabbac, Ali Muhammad al-Dabbac. Muhammad Ali Khalaf al-Husayniyy. 1999. Samir al-Talibin fi Rasm wa Dabti al-Kitab al-Mubin. Maktabah al-Azhar li Turath.
al-Ghanam, Ghanam bin Abdullah & al-Badriyy, Adrul bin Nasir. 1429. Tarjihat al-Zarkashiyy Fi cUlum al-Qur’an cArdan wa Dirasah. Al-Riyad: Dar Kunuz Isybiliyan.
Mustafa, Ahmad Farid Fadhli. 2012. Tanda Waqf Dlam al-Quran al-Karim. Analisis Surah al-Kahfi Berdasarkan Rasm Uthmani. Disertasi Master. (Universiti Malaya).
Panduan Rasm Uthmani. 2007. Kementerian Dalam Negeri. Percetakan Nasianal Malausia Berhad (PNMB).
Shacban Muhammad Ismail. 2012. Rasm al-Mushaf wa Dabtuhu Bayna at-Tawqif Wa Ishtilahat al-Hadith. Al-Qahirah: Dar al-Salam.
Tafsir Pimpinan ar-Rahman. 2001.
al-Zarqaniyy Muhammad cAbd al-cAzim. 2001. Manahil al-cIrfan Fi cUlum al-Qur’an. T.tp: t.pt.

Temubual
Azhari Othman. Timbalan Pengerusi Lajnah Tashih al-Quran. 14 September 2014.
Hashimah Nik Jaafar. Setiausaha Bahagian Penerbitan dan Kawalan Teks al-Quran. 28 Ogos 2014.

Internet
Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman Dan Latin. http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/penulisan-ayat-ayat-al-quran-dengan-huruf-roman-dan-latin-2 (diakses pada 3 September 2014).
Published
2018-07-02
How to Cite
al-Shiddieque Ahmad, M. H., & Mohamad, K. A. (2018). ERRORS IN PRINTING OF AL-QURAN IN MALAYSIA. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 1(1), 9-17. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/18