Arabic Sentence Construction Among Sultan Idris Education University (UPSI) Students

Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

  • Mohammad Taufiq Abdul Ghani Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Saipolbarin Ramli Senior Lecturer
  • Mohd Zawawi Awang Hamat Lecturer
Keywords: Arabic, Language, Sentence, Skill, Morphology

Abstract

The weakness of Arabic students is often a debate among educators and researchers, although the Arabic language in Malaysia has undergone several improvements. This problem does not only occur at the school level, but it also extends to institutions of higher education. The low level of grammar understanding of Arabic sentences affects the mastery of the Arabic language itself. Therefore, this study aims at identifying the problem of Arabic sentences construction and the common mistakes faced by Arabic students at the Sultan Idris Education University. A set of questionnaire was administered to 164 Arabic students who were randomly selected to participate in the survey. Quantitative findings were analyzed descriptively using the IBM SPSS Statistic 24 software. The results showed that the construction of Arabic sentences among students from morphological and syntactical aspects is at high level while lexical aspect is at moderate level.

Abstrak

Kelemahan pelajar menguasai bahasa Arab sering menjadi perdebatan dalam kalangan pendidik dan penyelidik walaupun bahasa Arab di Malaysia sudah mengalami beberapa proses penambahbaikan. Masalah ini bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah, malah ia berlanjutan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Tahap pemahaman struktur ayat bahasa Arab yang rendah memberi kesan terhadap penguasaan bahasa Arab itu sendiri. Oleh yang demikian, kajian ini betujuan untuk mengenal pasti masalah pembinaan ayat bahasa arab serta aspek kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar bahasa Arab di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Satu set soal selidik yang mengandungi dua bahagian telah diedarkan kepada 164 orang pelajar bahasa Arab yang telah dipilih secara rawak mudah untuk mengambil bahagian di dalam kajian tinjauan ini. Hasil dapatan yang berbentuk kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian IBM SPSS Statistic 24. Hasil dapatan menunjukkan pembinaan ayat bahasa Arab dalam kalangan pelajar dari aspek morfologi dan sintaksis berada di tahap yang tinggi manakala dari aspek leksikal pula berada di tahap yang sederhana.

Author Biographies

Saipolbarin Ramli, Senior Lecturer

Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Mohd Zawawi Awang Hamat, Lecturer

Pusat Bahasa & Pengajian Umum, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Published
2019-06-18
How to Cite
Abdul Ghani, M. T., Ramli, S., & Awang Hamat, M. Z. (2019). Arabic Sentence Construction Among Sultan Idris Education University (UPSI) Students. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 15(1), 12-22. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/204