THE TOPIC OF CYBERTERROR ANTI ISLAM IN FACEBOOK “MURTADS FROM MALAYSIA AND SINGAPORE”

TOPIK SERANGAN CYBERTERROR ANTI ISLAM DALAM FACEBOOK “MURTADS FROM MALAYSIA AND SINGAPORE”

  • Muhamad Faisal Ashaari
  • Siti Nazifatulhayat Yusoff
  • Siti Maimunah Kahal
Keywords: Terrorism, Cyberterrorism, Apostate, Dakwah, Anti Islam.

Abstract

The rapid growth of ICT establishes the cyberspace as a dynamic medium to attack Islam to the extent of hurting the feeling and emotion. This kind of attack can be classified as cyber terror because the damage were occurred even though it is in non-physical form. “Murtads in Malaysia and Singapore” is a page on Facebook that can be associated with cyber terrorism since it consists of excessive force in a variety of ways to discredit Islam. Thus, the main objective of this study is to examine the themes of attacks in this Facebook page that can be classified as “cyber terrorism”. This is a case study that uses the content analysis to analyse postings in this Facebook page. The sample consists of 168 postings from March until April 2013. The studies found that the topic of “Islam encourages terror” gets 3.6%, “the cruelty of the Islamic laws” gets 19%, “the humiliation on Islam” 44.6%, “the humiliation on Allah” gets 20.8%, “the humiliation on al-Quran” gets 8.9% and “the humiliation on Rasulullah” gets 3.0%.

 

Keywords: Terrorism, Cyberterrorism, Apostate, Dakwah, Anti Islam.

Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah menjadikan alam siber sebagai salah satu medium yang dinamik untuk menyerang Islam sehingga boleh mencederakan perasaan dan emosi. Ia boleh diklasifikasikan sebagai keganasan siber kerana kerosakan tetap berlaku biarpun dalam bentuk yang bukan fizikal. “Murtads in Malaysia and Singapore” merupakan salah satu Facebook yang boleh dikaitkan dengan keganasan siber kerana ia membuat serangan yang keterlaluan dalam pelbagai cara untuk memburukkan Islam. Kajian ini menganalisis topik serangan dalam Facebook itu yang boleh diklasifikasikan dengan “cyber terrorism” terhadap Islam. Dengan menggunakan analisis kandungan, kajian ini mengambil sampel sebanyak 168 posting bermula dari bulan Mac sehingga April 2013. Kajian mendapati topik “Islam mendorong keganasan” mendapat 3.6%, “hukum Islam kejam” memperoleh 19.0 %, “penghinaan terhadap Islam” mendapat 44.6%, “penghinaan terhadap Allah” sebanyak 20.8%, “penghinaan terhadap al-Quran” sebanyak 8.9% dan “penghinaan terhadap Rasulullah” sebanyak 3.0%.

 

Kata kunci: Terrorism, Cyberterrorism, Murtad, Dakwah, Anti Islam.

Author Biographies

Muhamad Faisal Ashaari

(Ph.D). Pensyarah Kanan, Jabatan Dakwah, Fakulti Pengajian Islam, Unversiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Siti Nazifatulhayat Yusoff

Pelajar Sarjana, Unversiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Siti Maimunah Kahal

Pensyarah, Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)

References

Abdul Rahman Abdullah. 2000. Wacana Falsafah Sejarah: Perspektif Barat Dan Timur. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Ahmad Kamal. 2004. Bahaya Pelampau Agama. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.
Ahmad Shalaby. 1966. Masyarakat Islam. (Terj). Mukhtar Yahya. Singapore.
al-Ghazaliyy, Muhammad. 1991. Kayfa Nafhamu al-Islam. Al-Iskandariyyah: Dar al-Da'wah
al-Qaradawiyy, Yusuf. 2004. Panduan Memahami Syariat Islam (Terj.). Batu Caves Selangor: Pustaka Ilmi.
al-Zuhayliyy, Wahbah. 2009. Kesan Ekstremis Terhadap Umat Islam. Terj. Basri Ibrahim. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.
Bertold Spuler. 1960. The Muslim World: a Historical Survey. Leiden: E.J. Brill.
Denning, D. E. 2006. A View of Cyberterrorism Five Years Later. Dlm. K. Himma (pnyt.). Readings in Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society, hlm. 123-140. Boston: Jones & Bartlett Publishers.
Donald L. Horowitz. 1994. The Quran and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change. The American Journal of Comparative Law, 42: 233-293.
Edward Said. 1981. Covering Islam, How the Media and the Experts Determine How’s we See the Rest Of The World. London: UCI Libraries.
Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. 2007. Cabaran-cabaran Semasa Umat Islam dan Penyelesaiannya Menurut Agama. Journal of Social Administration, 4: 39-57.
Swettenham, F. Althelstane. 1955. About Perak. Singapore: Straits Times Press.
Gordon D. Newby. 1996. Muslim/Non-Muslim Relations: Lesson From The Past For A Better Future. Dlm. Aidit Haji Ghazali dan M. Zain Karim (pnyt). Development, Islamic, Malaysian and American Perspectives. Kuala Lumpur: INMIND.
Indriaty Ismail. 1999. Antara Media dan al-Quran: Pengaruh dan Kesan dalam Pembentukan Peribadi Masyarakat Islam Malaysia Masa Kini. Dlm Muda @ Ismail Abdul Rahman (pnyt). Cabaran Islam Di Abad Ke-21. Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.
James A. Lewis. 2002. Assessing the Risk of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats. Washington: Centre for Strategic and International Studies.
Kamus Dewan. 2005. Edisi Baru, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Louay Safi. 1998. Asas-asas ilmu Pengetahuan: Satu Kajian Perbandingan Kaedah-kaedah Penyelidikan Islam dan Barat. Terj. Nur Hadi Ihsan. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Mahathir, M. 1998. Tolerance and moderation in Islam. Keynote address delivered at al-Azhar University, Cairo, 10 May.
Maryam Jameelah. 1971. Islam and Orientalism, Lahore: Sant Nagar.
Muhammad Qutb. 2000. Salah Faham Terhadap Islam. Kuwait: International Islamic Federation of Student Organization.
Michael Benedikt. 1991. Introduction to Cyberspace: First Steps. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Pollitt, M. M. 1998. Cyberterrorism-fact or fancy?. Computer Fraud & Security, 1998 (2), 8-10
Schmid, A. 1983. Political Terrorism. New Brunswick: Transaction Books.
Salleh Buang. 2006. Sikap dan Peranan Umat Islam Dalam Menghadapi Cabaan Semasa. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Simposium Pengurusan Hal Ehwal Islam Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa, Putrajaya Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Shukri Ahmad. 1998. Agama dan Masyarakat. Dlm. Sekolah Pembangunan Sosial, UUM (pnyt). Pengenalan kepada Sains Sosial, hlm. 194-195. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Swettenham, F. Althelstane. 1893. About Perak. Singapore: Straits Times Press.
Ulwan, Abdullah Nasih. 2004. Pemuda Muslim dalam Menghadapi Cabaran Masa Kini (Terj). Jakarta: Sunan.
Sidi Gazalba. 1973. Modenisasi dalam Persoalan Bagaimana Sikap Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Sulaiman Nordin. 1995. Islam, al-Quran dan Ideologi Masa Kini, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Wan Liz Othman Wan Omar. 1993. Membentuk Bangsa yang Berperibadian Besar. Dlm Dewan Masyarakat Dis: 1993.
Wan Mohd Azam Mohd. Amin. 1995. Penyelewengan Akidah dalam Kehidupan. Dlm Dakwah Bil. 214: Julai 1995 (4).
Wilfred Cantwill Smith. 2004. Islam in Modern History. McGill University: Princeton University Press.
William, J. Goode & Paul, K. Hatt. 1952. Methods in Social Research. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha.
Zakaria Stapa. 1994. Masyarakat Islam dan Isu Semasa. Kuala Lumpur: Seri Kembangan Publisher.
Zulkifli Hj. Mohd. Yusoff & Fikri Mahmud. 2004. Islam dan Imej Keganasan: Satu Analisa tentang Prinsip Jihad dalam al-Quran. Dlm Ahmad Sunawari Long, Jaffary Awang dan Kamaruddin Salleh (pnyt). International Seminar on Islamic Thoughts. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. UKM.
Published
2018-07-02
How to Cite
Ashaari, M. F., Yusoff, S. N., & Kahal, S. M. (2018). THE TOPIC OF CYBERTERROR ANTI ISLAM IN FACEBOOK “MURTADS FROM MALAYSIA AND SINGAPORE”. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 2(1), 1-12. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/22