THE EFFECTIVENESS OF SIX-WHEELS MANAGEMENT MODULE TO SMALL BUSINESSES BASED ON THE ENTREPRENEURSHIP IN THE HADITH AL-SAHIHAYN

KEBERKESANAN MODUL ENAM RODA PENGURUSAN TERHADAP BISNES KECIL BERDASARKAN TEMATIK KEUSAHAWANAN DALAM HADITH AL-SAHIHAYN

  • Abdul Basit Abdur Rahim Nasution
  • Aminudin Hehsan
  • Zulkiflee Haron
  • Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri
Keywords: Company, System, Six-Wheel, Hadith, Entrepreneurship

Abstract

The objective of this conceptual paper is to introduce and highlight the six-wheel drive business management module that has benefited 11,000 business owners from 2016-2017. Most business entrepreneurs today failed to expand their businesses because they fail to fully understand the business or company management system. This qualitative research is conducted around the Klang Valley, Kuala Lumpur and Selangor, Malaysia. Researchers used interviews, observations and analysis of documents for information. Data and information were analyzed using ATLAS.ti software.The findings show that 80% of business entrepreneurs who have been practicing the six-wheel management module managed to streamline the company system and achieved high sales in less than two years. Additionally, this paper also proposes a framework of research that future researchers can use in studying the effects of this six-wheel module on economic development especially in Malaysia.

 

Keywords: Company, System, Six-Wheel, Hadith, Entrepreneurship

Objektif kertas kerja konseptual ini adalah untuk memperkenalkan dan mengetengahkan modul enam roda pengurusan bisnes yang telah memberi manfaat kepada 11,000 orang pemilik bisnes dari tahun 2016-2017. Kebanyakan pengusaha bisnes hari ini gagal mengembangkan bisnes mereka kerana mereka gagal untuk memahami dengan baik tentang sistem pengurusan perniagaan atau syarikat. Penyelidikan ini berunsur kualitatif dan dijalankan di sekitar Lembah Klang, Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia. Penyelidik menggunakan kaedah temubual, observasi dan analisa dokumen bagi mendapatkan maklumat. Data dan maklumat dianalisa menggunakan perisian ATLAS.ti. Dapatan kajian mendapati 80% daripada pengusaha bisnes yang telah mengamalkan modul enam roda pengurusan ini berjaya memperkemas sistem syarikat dan berjaya mencapai jualan yang tinggi dalam tempoh kurang dua tahun. Selain itu, kertas kerja ini juga mencadangkan satu kerangka kajian yang boleh digunapakai oleh penyelidik pada masa depan dalam mengkaji kesan-kesan Modul Enam Roda ini terhadap perkembangan ekonomi terutamanya di Malaysia.

 

Kata kunci: Syarikat, Sistem, Enam Roda, Hadith, Keusahawanan.

Author Biographies

Abdul Basit Abdur Rahim Nasution

Pascasiswazah, Fakulti Tamadun Islam, UTM, Malaysia

Aminudin Hehsan

Felo Penyelidik, Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, UTM, Malaysia

Zulkiflee Haron

Felo Penyelidik, Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, UTM

Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri

Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM, Malaysia

References

Ab Aziz Yusof, 1999. Asas-Asas Keusahawanan. Selangor: Prentice Hall.
Ab. Aziz Yusof dan Zakaria Yusof, 2004. Prinsip Keusahawanan. Selangor: Prentice Hall.
Abu Yusuf Ya’qub Ibn Ibrahim, Kitab al-Kharaj, Cairo: Al-Matba’ah Salafiyyah.
Adnan Alias dan Mohamed Dahlan Ibrahim, 2002. Keusahawanan Islam. Selangor: Prentice Hall.
Barjoyai Bardai, 2000. Keusahawanan Dan Perniagaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Buerah Tunggak. 2007. Budaya Niaga Usahawan Bumiputera dan ImplikasinyaTerhadap Pendidikan dan Pembangunan Keusahawanan Muslim, Kajian PenyelidikanPeringkat Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.
Haron Din. 2007. Agama, Bisnes dan Pengurusan. Malaysia
Duchesneau, D. A., & Gartner, W. B. 1990. A profile of new venture success and failure in anemerging industry. Journal of Business Venturing, 5(5), 297–312
Dun & Bradstreet Corporation. 1994. Business Failure Record, 1992 Final, 1993 Preliminary.New York: Author.
Faridah Mohd. Ariff, 2002. Kajian kecenderungan mahasiswa Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (SHT) terhadap bidang keusahawanan. Universiti Teknologi Malaysia: Projek Sarjana Muda.
Forbes, D.P., Borchert, P.S., Zellmer-Bruhn, M.E., & Sapienza, H.J. (2006). Entrepreneurial team formation: An exploration of new member addition. Entrepreneurship Theory and Practice, 30, 225–248
http://www.utusan.com.my/bisnes/usahawan/ramai-usahawan-iks-takut-timba-ilmu
(Diakses pada 22 Oktober 2017)
https://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari
(Diakses pada 22 Oktober 2017)
Mansur, N. H. 2008. Keusahawanan menurut perspektif Al-Quran (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
Merriam, S. B. 1998. Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
Mohd. Salleh Din et al., 2005. Asas Keusahawanan. Singapore: Thomson Asia Pte Ltd.
Muhd Rashid Bin Rajuddin & Fazlee Bin Alias. 2004. “Tahap Pengurusan Perniagaan Dalam Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Pengusaha Batik Di Daerah Kota Bharu”, Kajian Ilmiah. Malaysia: Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
Patton, M. W. 2002. Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Rahinah Saidin, 1997. “Sikap pelajar-pelajar STP di UTM terhadap bidang keusahawanan”. Projek Sarjana Muda: Universiti Teknologi Malaysia
Rahmah Ismail et al. , 2006. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rosa, P. (1998). Entrepreneurial processes of business cluster formation and growth by “habitual” entrepre-neurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 22, 43–62.
Suhaimi Mansor, 1991. Jalan Pintas Keusahawanan. Kuala Lumpur: Watan Sdn. Bhd.
Syed Zamberi Ahmad, Nazatul Shima Abdul Rani, (2010). Business challenges and strategies for development of Small- and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Malaysia.
Tunggak, B., & Salamon, H. 2014. Perubahan Sikap Keusahawanan Usahawan Melayu di Malaysia. e-Bangi, 9(1), 19.
VL Lewis, NC Churchill. 1983.The five stages of small business growth.
Yahaya Jusoh dan Azhar Muhammad, 2005. Interaksi Harta Dalam Al-Quran. Johor: UTM Press.
Zafir Mohd Makhbul dan Fazilah Mohamed Hasun. 2005. Menjadi Usahawan. Pahang: PTS Publications & Disributors Sdn. Bhd.
Zaharuddin Abd Rahman, 2008. Wang, Anda dan Islam. Kuala Lumpur: Truewealth Publishing.
Zakariya, 2001. Fadhilat Tijarah. Kuala Lumpur: Darul Nu’man
Published
2018-07-02
How to Cite
Nasution, A. B. A. R., Hehsan, A., Haron, Z., & Zainan Nazri, M. K. N. (2018). THE EFFECTIVENESS OF SIX-WHEELS MANAGEMENT MODULE TO SMALL BUSINESSES BASED ON THE ENTREPRENEURSHIP IN THE HADITH AL-SAHIHAYN. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 8(4), 1-10. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/86
Section
Articles