Fiqh Awlawiyyat In The Determination Of Fatwa Related To Covid-19: An Analysis Of Selected Fatwa

Fiqh Awlawiyyat Dalam Fatwa Berkaitan Covid-19: Analisis Fatwa Terpilih

Authors

  • Abdul Manan Ismail Profesor Madya
  • Mushaddad Hasbullah Profesor Madya
  • Irwan Mohd Subri Pengarah
  • Lukman Abdul Mutalib Profesor Madya
  • Mohd Soberi Awang Pensyarah Kanan
  • Shahirah Hafiz Mohd Tahir Naeem Researcher Assistant

Keywords:

Covid-19, Awlawiyyat, Fatwa, Masalih, Mafasid

Abstract

The emergence of the coronavirus known as Covid-19 since November 2019 had triggered a new norm in the life of today's society around the world when the World Health Organization (WHO) declared it as a pandemic in March 2020. The whole community must adhere to the standard operating procedures (SOP) set by the Ministry of Health while conducting daily activities to prevent and control infections in the face of Covid-19 to reduce the risk of infection. A variety of challenges, questions, and emerging issues require fatwa as a reference in the implementation of daily activities for the Muslim community, especially in the context of worship. In solving this global pandemic, Islam has provided the best guidance in solving problems, known as Fiqh Awlawiyyat, the mechanism of selecting priorities in the implementation of a decision to be taken for an issue. Thus, this paper aims to analyse the use of the Fiqh Awlawiyyat method in determining fatwa related to the issue of Covid-19. The objectives of this study are to identify the position of fatwa as a legal basis in Islamic law, to study the method of fatwa in the current issue and to analyse the application of Fiqh Awlawiyyat method in fatwa related to the issue of Covid-19. This study is a qualitative study that focuses only on library studies. The results of the study found that the method of Fiqh Awlawiyyat is used and applied in the determination of fatwa related to the issue of Covid-19. The approach of Fiqh Awlawiyyat used is based on Ijtihad Awlawi by researcing the Islamic law sources, aligning the law based on Maqasid Syariah in the current context, making considerations between Masalih and Mafasid and taking into account current factors of the local community.

Abstrak
Kemunculan virus korona yang dikenali sebagai Covid-19 semenjak November 2019 telah mencetuskan norma baharu dalam kehidupan masyarakat masa kini di seantero dunia apabila Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) mengisytiharkannya sebagai pandemik pada Mac 2020. Seluruh masyarakat perlu mematuhi prosedur operasi standard (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan semasa menjalankan aktiviti harian sebagai langkah pencegahan dan kawalan infeksi dalam menghadapi wabak Covid-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan.  Rentetan itu, pelbagai cabaran, persoalan dan isu-isu baru muncul yang memerlukan kepada fatwa bagi meneruskan pelaksanaan aktiviti harian dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya dalam konteks ibadah. Dalam menghadapi pandemik global ini, Islam telah memberikan panduan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antaranya mekanisme pemilihan keutamaan dalam pelaksanaan sesuatu keputusan yang ingin diambil bagi sesuatu isu, ia dikenali sebagai Fiqh Awlawiyyat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemakaian kaedah Fiqh Awlawiyyat dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan berkaitan isu Covid-19. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti kedudukan fatwa sebagai dasar hukum dalam perundangan Islam, mengkaji kaedah berfatwa dalam isu semasa dan menganalisis penggunaan kaedah Fiqh Awlawiyyat dalam penetapan fatwa berkaitan isu Covid-19. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang hanya menfokuskan kepada kajian kepustakaan. Hasil kajian mendapati bahawa metode Fiqh Awlawiyyat diaplikasikan dan diterapkan dalam penetapan fatwa yang dikeluarkan berkaitan isu Covid-19. Pendekatan Fiqh Awlawiyyat yang digunakan adalah bersandarkan kepada metode Ijtihad Awlawi dengan membuat penelitian terhadap Nas-nas syarak, menyelaraskan hukum berdasarkan Maqasid Syariah dalam konteks semasa, membuat pertimbangan Masalih dan Mafasid, dan mengambil kira faktor semasa masyarakat setempat.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Abdul Manan Ismail, Profesor Madya

Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) & Pengerusi, Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM).

Mushaddad Hasbullah, Profesor Madya

Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) & Ahli Jawatankuasa, Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM). 

Irwan Mohd Subri, Pengarah

Institut Fatwa dan Halal (IFFAH); Profesor, Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) & Setiausaha, Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM).

Lukman Abdul Mutalib, Profesor Madya

Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Mohd Soberi Awang, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Shahirah Hafiz Mohd Tahir Naeem, Researcher Assistant

Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

References

‘Abdullah. 2008. al-Fatwa Fi al-Islam: Ahammiyyatuha - Dawabituha – Atharuha. Al-Riyad: Mamlakat al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah.

Abu Dawud, Sulayman. 2007. Sunan Abi Dawud. Al-Qahirah: Dar Ibn Haytham.

Ayman Jabarayn. 2011. Maqasid al-Shari‘ah: Fi Takhsis al-Nass Bi al-Maslahah Wa Tatbiqiha Fi al-Fiqh al-Islamiyy. ‘Amman: Dar al-Nafa’is.

Al-Ashqar, Muhammad Sulayman ‘Abdullah. 1976. al-Futya wa Manahij al-Ifta’. Kuwayt: Maktabat al-Manar al-Islamiyyah.

Al-‘Ayidiyy, ‘Aliyy bin Husayn. 2012. Fiqh al-Awlawiyyat: Fi al-Mu‘amalat al-Maliyyat al-Mu‘asirah. Al-Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya.

Azman Ab Rahman, Arief Salleh Rosman, Ahmad Wifaq Moktar, Mohd Nasir Abdul Majid, Ahmad Najaa’ Mokhtar & Muhamad Firdaus. 2016. Kedudukan Asnaf Ar-Riqab Sebagai Penerima Zakat di Malaysia. Bandar Baru Nilai: USIM.

Ibn Faris, Ahmad. 1979. Mu‘jam Maqayis al-Lughah. ‘Abd al-Salam Harun. Jil. 4. T.tp: Dar al-Fikr.

Ibn Hamdan, Imam Ahmad. 1960. Sifat al-Fatwa Wa al-Muftiyy Wa al-Mustaftiyy. Damshiq: Manshurat al-Maktab al-Islamiyy.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram. 1984-1986. Lisan al-‘Arab. Amin Muhammad ‘Abd al-Wahhab & Muhammad al-Sadiq al-‘Ubaydiyy (ed.). Jil. 10. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiyy.

Ibn Salah, Taqiyy al-Din Abu ‘Amru ‘Uthman. 1986. Adab al-Muftiyy wa al-Mustaftiyy. T.tp: Maktabat al-‘Ulum wa Al-Hukm.

Al-Mallah, Husayn Muhammad. 2011. al-Fatwa: Nash’atuha Wa Tatawwuraha Usuluha Wa Tatbiqatuha. Bayrut: Sharikah Abna’ Sharif al-Ansariyy.

Al-Maraghiyy, Ahmad Mustafa. 1946. Tafsir al-Maraghiyy. Al-Qahirah: Mustafa al-Bab al-Halabiyy.

Al-Qaradawiyy, Yusuf. 2000. Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw’ al-Qur’an Wa al-Sunnah. Bayrut: Mu’assasat al-Risalah.

Al-Qastalaniyy. 2012. Irshad al-Sari Li al-Sharh Sahih al-Bukhariyy. ‘Abd al-‘Aziz Al-Khalidiyy (ed.). Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Raihanah Abdullah & Hidayat Buang. 2004. Fatwa Di Malaysia. Ahmad Hidayat Buang (ed.). Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Universiti Malaya.

Al-Sabuniyy, Muhammad ‘Aliyy. 2007. Rawa’i‘ al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an, T.tpt: Dar Al-Sabuniyy.

Al-Suyutiyy, ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalal al-Din. 1990. Al-Ashbah wa al-Naza’ir. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Tirmidhiyy, Abu ‘Isa Muhammad. 2010. al-Jami‘ al-Kabir (Sunan al-Tirmidhiyy). Shu‘ayb & Haytham (ed.). Bayrut: al-Risalat al-‘Alamiyyah.

T.p. t.t. Ringkasan Shahih Muslim. Imam al-Mundziri (comp.). Jakarta: Pustaka Amani.

Zaydan, ‘Abd al-Karim. 2002. Usul al-Da‘ wah. Bayrut: Mu’assasat al-Risalah.

Zulkifli al-Bakri. 2011. Monograf Ifta’ (Siri 2). Mohamad, Aminudin, Nor Safina, Abd. Karim & Mohd. Salehin (ed.) Putrajaya: JAKIM.

Zulkifli al-Bakri. 2020. Soal Jawab Fiqh Covid19. Putrajaya: T.pt.

Jurnal

‘Abd Al-Rahman. 2007. al-Fatwa: Ahammiyyatuha - Dawabituha - Atharuha. (Tesis). Bahth Muqaddam Li Nayl Ja’izah Nayf Bin ‘Abd al-‘Aziz ‘Aliyy Sa‘ud al-‘Alamiyyah Li al-Sunat al-Nabawiyyah Wa al-Dirasat al-Islamiyyah al-Mu‘asirah.

Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri & Muhammad Dimyati. 2018. Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam, Jld. 3, Disember, h. 174-175.

Mohd Faez, Noor Naemah. 2014. Kepentingan Kaedah Penyelidikan Moden Dalam Fatwa Semasa. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, April, h. 75-85.

Nur Inani & Wan Norhaniza. 2019. Analisis Epistemologi Islam dalam Fiqh Keutamaan. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Jld. 6, (e-ISSN: 2289-804), Jun, h. 18-27.

Ummi Farahin, Noor Naemah & Mohd Faez. 2013. Pengambilkiraan Realiti Semasa Dalam Berfatwa: Analisis Terhadap Fatwa Zakat Di Selangor. Jurnal Fiqh, Disember, h. 91-93.

Akta

Malaysia. 1998. Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit.

Internet

‘Allam, Ibrahim Syauqi. 2020. Fatawa al-Nawazil Waba’ Kurona Covid-19. Dar al-Ifta’ al-Misriyyah. Diakses pada 10 Ogos 2020. https://www.dar-alifta.org/ar/Nawazelfatwaedit.pdf.

Bala‘u, Muhammad ‘Aliyy. 2020. Nawazil al-Awbi’ah. Diakses pada 30 September 2020. file:///C:/Users/asus/Downloads/نوازل%20الأوبئة.pdf

Bayan Linnas Siri Ke-179: Metodologi Jawapan Hukum Dan Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan. Laman Web Rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses pada 9 Oktober 2020. https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/3440-bayan-linnas-siri-ke-179-metodologi-jawapan-hukum-dan-fatwa-mufti-wilayah-persekutuan#_ftn3.

Bayan Linnas Siri Ke-225: Covid-19: Fatwa-Fatwa Terkini Berkaitan Penangguhan Solat Jumaat Dan Solat Berjemaah. Laman Web Rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses pada 7 Oktober 2020. https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/4338-bayan-linnas-siri-ke-225-covid-19-fatwa-fatwa-terkini-berkaitan-penangguhan-solat-jumaat-dan-solat-berjemaah.

Coronavirus Disease (COVID-19) in Malaysia. Laman Sesawang World Health Organization (WHO). Diakses pada 9 Ogos 2020. https://www.who.int/malaysia/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-inmalaysia.

Coronavirus Disease (COVID-19) Advice For the Public: When And How To Use Masks. Portal World Heath Organization. Diakses pada 9 Ogos 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Fahmi Abdul Khir. 2010. Fiqh al Awlawiyyat, Konsep serta Aplikasi Masakini. Seminar Fiqh al-Awlawiyyat (Keutamaan) dalam Mendepani Isu Semasa Umat Islam. Diakses pada 7 Ogos 2020. mafiadoc.com_fiqhalaulawiyatkonsepsertaaplikasimasakinipd_5a316cbd1723dd5f4705a0cc.pdf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Portal Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Diakses pada 7 Ogos 2020. https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-14-tahun-2020-tentang-penyelenggaran-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Portal Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Diakses pada 10 Oktober 2020.https://www.muisumut.com/blog/2020/06/05/penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-wabah-covid-19/

Fiqh al-Aulawiyyat. Laman sesawang Huda al-Madani. Dicapai pada 9 Ogos 2020. http://hudamadani.blogspot.com/2009/12/fiqhalawlawiyyat.html.

Garis Panduan Ibadah di Masjid, Surau Dah Siap. Portal Harian Metro. Diakses pada 7 Ogos 2020. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/05/574385/garis-panduan-ibadah-di-masjid-surau-dah-siap.

Garis Panduan Pengeluaran Fatwa Di Malaysia. Laman Web Rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Diakses pada 22 September 2020. http://e-smaf.islam.gov.my/esmaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf

Al-Ifta’ Bayna al-Lughah Wa al-Shar‘. Laman Web Rasmi Dar al-Ifta’ al-Misriyyah al-Fatawa. Diakses pada 8 Oktober 2020. https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatawaConcept.aspx?ID=%2040#1.

Irsyad al-Fatwa Siri Ke-480: Susunan Saf Solat Jenazah Semasa Berlakunya Wabak. Laman Web Rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses pada 9 Oktober 2020. https://www.muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4406-irsyad-al-fatwa-siri-ke-480-susunan-saf-solat-jenazah-semasa-berlakunya-wabak.

Al-Kafi #915: Hukum Solat Dengan Memakai Penutup Muka (Face Mask). Laman Web Rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses pada 7 Oktober 2020. https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/2798-al-kafi-915-hukum-solat-dengan-memakai-penutup-muka-face-mask.

Kenyataan Media MKN: Perincian Perintah Kawalan Pergerakan. Laman Web Rasmi Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Diakses pada 5 Ogos 2020). https://www.pmo.gov.my/2020/03/kenyatan-media-mkn-18-mac-2020/.

Kes Pertama Koronavirus Di Malaysia, Tiga Warga China Kini Dirawat Di Hospital Sungai Buloh. Portal Astro Awani. Diakses pada 9 Oktober 2020. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kes-pertama-koronavirus-di-malaysia-tiga-warga-china-kini-dirawat-di-hospital-sungai-buloh-228989.

Kes Pertama 2019-Ncov Babitkan Rakyat Malaysia. Portal Berita Harian Online. Diakses pada 9 Ogos 2020. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/02/652501/kes-pertama-2019-ncov-babitkan-rakyat-malaysia.

Paizah Hj Ismail. 1997. Fiqh Al-Awlawiyyat: Konsep dan Hubungannya dengan Fiqh al-Muwazanat, Fiqh al-Syar’ dan Fiqh al-Waqi‘ dalam Pelaksanaan Hukum Islam. Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan. Diakses pada 7 Ogos 2020. http://eprints.um.edu.my/13720/1/All.pdf.

Uyayyinah. 2016. Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik Dalam Distribusi Zakat: Studi Komparasi Di Badan Amil Zakat (Baz) Pamekasan Daan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Pamekasan Dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan. Laman sesawang Digital Library UIN Ampel Surabaya. Diakses pada 9 Ogos 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/14469.

WHO Isytihar Wabak COVID-19 Pandemik. Portal Berita Harian Online. Diakses pada 9 Ogos 2020. https://www.bharian.com.my/dunia/eropah/2020/03/664515/who-isytihar-wabak-covid-19-pandemik.

Published

2021-07-01

How to Cite

Ismail, A. M. ., Mushaddad Hasbullah, Irwan Mohd Subri, Mutalib, L. A. ., Mohd Soberi Awang, & Shahirah Hafiz Mohd Tahir Naeem. (2021). Fiqh Awlawiyyat In The Determination Of Fatwa Related To Covid-19: An Analysis Of Selected Fatwa: Fiqh Awlawiyyat Dalam Fatwa Berkaitan Covid-19: Analisis Fatwa Terpilih. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 23(1), 1–21. Retrieved from https://al-qanatir.com/aq/article/view/303