Maqasid Thought As A Basis For The Relationship Between Man And Nature

Pemikiran Maqasid Sebagai Dasar Hubungan Antara Manusia Dan Alam

Authors

  • Marwan Bukhari A Hamid Pelajar Sarjana
  • Zulkifli Hasan Profesor Madya

Keywords:

Maqasid, al-Shari‘ah, Thought, Nature, Fiqh

Abstract

The relationship between men and nature is a universal and perennial issue because it will continue to be an integral part of human life as long as they exist in this world. Therefore, it is imperative to study how the relationship between the two should go. There are various perspectives that can be utilized as the basis in researching the relationship between men and nature and one of them is the Islamic worldview. One of the Islamic worldview-based approaches is the Maqasid al-Shari‘ah Thought or al-Fikr al-Maqasidi. This paper intends to study Maqasid al-Shari‘ah thought as a fundamental basis for the relationship between men and nature. Its objectives are demonstrating main principles of Maqasid thought and applying it to several fiqh issues. This is a qualitative study that only emphasizes on library studies by referring to the classical and contemporary works concerning Maqasid al-Shari'ah and nature as well, in addition to several internet sources. Descriptive analysis is used to describe the information gathered.  Accordingly, this study presents three main principles namely tawhid, khilafah-'umran and islah, the position of the issue of nature in Islamic thought, and the contributions of Maqasid thought in providing the answers to numerous contemporary questions raised with regards to the issue of Islam and nature. As a conclusion, Maqasid thought is fundamental in guiding the relationship between men and nature and instrumental in the study of fiqh of nature.

Abstrak
Hubungan antara manusia dan alam merupakan salah satu isu yang bersifat universal dan perenial kerana selagi manusia hidup di muka bumi ini, maka selagi itulah isu ini menjadi sebahagian daripada mereka. Oleh itu, mengkaji tentang bagaimana sepatutnya hubungan itu berlangsung merupakan suatu yang menjadi kemestian. Terdapat pelbagai sudut boleh dilihat sebagai asas dan dasar dalam mengkaji hubungan antara manusia dan alam, antaranya ialah pandangan alam Islam. Salah satu pendekatan berdasarkan pandangan alam Islam yang terdapat dalam dunia kajian Islam ialah pemikiran Maqasid Syariah atau al-Fikr al-Maqasidi. Bertitik tolak daripada hal ini, tulisan ini berhasrat untuk mengkaji pemikiran Maqasid Syariah sebagai dasar dan asas dalam hubungan antara manusia dan alam. Objektifnya ialah menjelaskan prinsip-prinsip utama pemikiran Maqasid dan mengaplikasikannya terhadap beberapa isu fiqh. Kajian ini menggunakan metod kualitatif dengan hanya memfokuskan kepada kajian kepustakaan dengan merujuk kepada karangan dan penulisan klasik dan kontemporari tentang Maqasid Syariah dan alam sekitar, serta beberapa sumber internet. Maklumat yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Berdasarkannya, kajian ini mengemukakan tiga prinsip utama iaitu tauhid, khilafah-'umran dan islah, kedudukan isu alam dalam pemikiran Islam, serta sumbangan pemikiran Maqasid dalam memberi jawapan terhadap beberapa persoalan kontemporari yang timbul perihal isu Islam dan alam. Sebagai kesimpulan, pemikiran Maqasid amat signifikan dalam menggariskan hubungan antara manusia dan alam serta berperanan dalam kajian fiqh berkaitan alam sekitar.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Marwan Bukhari A Hamid, Pelajar Sarjana

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.
Penyelidik, Maqasid Institute.

Zulkifli Hasan , Profesor Madya

Timbalan Rektor (Student Development & Community Engagement), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

References

‘Allal Al-Faasiyy. 1993. Maqasid Al-Shari‘ah Al-Islamiyyah Wa-Makarimuha. Dar Al-Gharb Al-Islamiyy, Cetakan Kelima.

Abdul Majid Al-Najjar. 2008. Maqasid Al-Shari‘ah Bi Ab‘ad Jadidah. Dar Al-Gharb Al-Islamiyy, Cetakan Kedua.

Abu Daud. 2009. Sunan Abu Daud. Dar Al-Risalah al-'Alamiyyah.

Ahmad Al-Raisuniyy. 1999. Al-Fikr Al-Maqasidiyy: Qawa‘iduhu Wa-Fawa’iduhu. Casablanca: Matba‘ah Al-Najah Al-Jadidah.

Al-‘Izz, Ibn ‘Abd Al-Salam. 2010. Al-Qawa‘id Al-Kubra. Damshiq: Dar Al-Qalam, Cetakan Keempat.

Al-Asfahaniyy, Al-Raghib. 2009. Mufradat Alfaz Al-Quran. Damshiq: Dar al-Qalam, Cetakan Keempat.

Al-Bukhariyy, Muhammad bin Ismail. t.t. Sahih Al-Bukhariyy. Dar Tuq Al-Najah.

Al-Fayruz Abadiyy. 2005. Al-Qamus Al-Muhit. sunt. Beirut: Al-Resalah Publishers.

Al-Mubarakfuriyy, Abd Al-Rahman. t.t. Tuhfah Al-Ahwaziyy Sharh Jami‘ Al-Tirmidhiyy. Dar Al-Fikr.

Al-Nasa’iyy, Ahmad bin ‘Aliyy. 2001. Al-Sunan Al-Kubra. Amman: Resalah Publisher.

Al-Shatibiyy, Abu Ishaq. 2011. Al-Muwafaqat. Damshiq: Muassasah Risalah Nashirun, Cetakan Pertama.

‘Aliyy Al-Qariyy. 2001. Mirqah Al-Masabih Sharh Mishkah Al-Masabih. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Cetakan Pertama.

Ibn ‘Ashur, Muhammad Al-Tahir. 1984. Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyyah Li - Al-Nashr.

Ibn ‘Ashur, Muhammad Al-Tahir. 2011. Maqasid Al-Shari‘ah Al-Islamiyyah. Amman: Dar Al-Nafa’is, Cetakan Ketiga.

Ibn Khaldun. 2005. Al-Muqaddimah. Casablanca: Khazanah Ibn Khaldūn Bayt Al-Funūn Wa Al-‘Ulūm Wa Al-Adab, Cetakan Pertama.

Ismail Raji Al-Faruqiyy. 1992. Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Virginia: IIIT, Cetakan Kedua.

Jamaluddin ‘Atiyyah. 2003. Nahw Taf’il Maqasid Al-Shari’ah. IIIT & Darul Fikr.

Mohammad Iqbal. 1984. The Reconstruction of Religious Thought In Islam. New Delhi: Kitab Bhavan.

Muhammad Abduh. 1996. Risalah Tauhid. Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-10.

Muhammad Al-Ghazaliyy. 2010. Al-Mahawir Al-Khamsah Li - Al-Quran Al-Karim. Qaherah: Dar Al-Shuruq, Cetakan Keempat.

Muslim bin Hajjaj. t.t. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabiyy.

Nuruddin Al-Khadimiyy. 1419 H. Al-Ijtihad Al-Maqasidiyy. Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Qatar.

Rashid Reda. 1979. Al-Wahy Al-Muhammadiyy. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiyy, Cetakan Kesembilan.

Rashid Reda. 2005. Tafsir al-Manar (Tafsir al-Quran al-Hakim). Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Cetakan Kedua.

Seyyed Hossein Nasr. 1990. Man and Nature. London: Unwin Hyman.

Seyyed Hossein Nasr. 1988. Traditional Islam in the Modern World. Kuala Lumpur: Foundation For Traditional Sudies.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ISTAC.

Taha Jabir Al-‘Alwaniyy. 2002. Maqasid Al-Shari‘ah, Himpunan Wawancara. Damshiq: Darul Fikr.

Ziyad Mahmoud Ahmidan. 2008. Maqasid Al-Shari‘ah Al-Islamiyyah. Beirut: Resalah Publishers.

Jurnal

Ahmad Badri Abdullah & Shahino Mah Abdullah. 2017. Environmental Fitrah in the Light of a Systematic Approach to Shariah and Science. Islam and Civilisational Renewal Journal, Jilid 8, No. 3, Julai, h. 322-341.

Kertas Kerja

Ahmad bin Su’ud Al-Siyabi. 2010. Al-Hifazh ‘Ala Al-Bi’ah Fi Al-Khitab Al-Islami, kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Umum Ke-15 Akademi Royal Aalu Al-Bayt.

Akta

Akta 127, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974.

Internet

UN Environment Program. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en (diakses pada 30 Julai 2020).

Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=dasar (diakses pada 31 Ogos 2020).

Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=pemikiran&d=176312LIHATSINI (diakses pada 28 Ogos 2020).

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (diakses pada 13 Disember 2020).

Pollution Index by City 2021 Mid-Year. https://www.numbeo.com/pollution/rankings.jsp (diakses pada pada 19 Ogos 2021).

Public health and environment. https://www.who.int/data/gho/data/themes/public-health-and-environment (diakses pada 31 Julai 2021).

Published

2021-08-30

How to Cite

A Hamid, M. B. ., & Hasan , Z. . (2021). Maqasid Thought As A Basis For The Relationship Between Man And Nature: Pemikiran Maqasid Sebagai Dasar Hubungan Antara Manusia Dan Alam. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 23(2), 20–36. Retrieved from https://al-qanatir.com/aq/article/view/345

Issue

Section

Articles