Project Management From The Islamic-Based Management And Conventional Perspectives

Pengurusan Projek Dari Perspektif Pengurusan Berteraskan Islam Dan Barat

Authors

  • Musmuliadi Kamaruding Pensyarah Kanan
  • Siti Hamidah Abdull Rahman Pensyarah Kanan
  • Rosni Abdul Rani @ Ibrahim Pensyarah

Keywords:

Project, Management, Islamic-Based, Conditions, Qualitative

Abstract

Project management is an area related to how an organization can complete a project according to agreed standards or conditions. However, project management is seen to have differences from Islamic and conventional-based management perspectives. Accordingly, this study aims to identify and analyze the differences between project management from Islamic and conventional-based management perspectives. The identification and analysis are guided by document review and qualitative content analysis methods. The findings of the study found that project management from the Islamic and conventional-based management perspectives had very clear differences in terms of tasawur or philosophy, reference sources, individual functions, and ultimate goals to be achieved. Tasawur project management from the perspective of Islamic-based management is based on Islamic tasawur by making the paradigm of Tauhid as a backbone of management. While the concept of project management from the conventional management perspective is based on materialism. From the aspect of reference sources, project management from the perspective of Islamic-based management is guided by the Qur’an, hadith, ijma, and qiyas. While project management from a conventional perspective is based on the strength of the human mind alone. Next, from the aspect of individual function, project management from the perspective of Islamic-based management sees individuals in an organization functioning as servants and caliphs of Allah SWT. While project management from a conventional perspective sees that individuals in an organization only function as merely economic beings. Next from the aspect of the ultimate goal, project management from the perspective of Islamic-based management sets the ultimate goal to obtain Allah SWT's pleasure. While project management from the conventional perspective puts maximum profit as the end goal to be achieved.

Abstrak
Pengurusan projek adalah bidang yang berkaitan dengan bagaimana sesebuah organisasi berupaya untuk menyiapkan sesuatu projek mengikut piawaian atau syarat yang telah dipersetujui. Namun, pengurusan projek dilihat mempunyai perbezaan dari perspektif pengurusan berteraskan Islam dan Barat. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti dan menganalisis perbezaan di antara pengurusan projek dari perspektif pengurusan Islam dan Barat. Pengenalpastian dan penganalisisan tersebut berpandukan kaedah kajian dokumen dan kaedah analisis kandungan kualitatif. Hasil kajian mendapati bahawa pengurusan projek dari perspektif pengurusan berteraskan Islam dan Barat mempunyai perbezaan yang sangat jelas dari aspek tasawur, sumber rujukan, fungsi individu, dan matlamat akhir yang ingin dicapai. Tasawur pengurusan projek dari perspektif pengurusan berteraskan Islam adalah berasaskan tasawur Islam dengan menjadikan paradigma Tauhid sebagai tunjang pengurusan. Manakala tasawur pengurusan projek dari perspektif Barat pula berasaskan kebendaan atau bersifat materialistik. Dari aspek sumber rujukan, pengurusan projek dari perspektif pengurusan berteraskan Islam adalah berpandukan al-Qur’an, hadith, ijmak dan qias. Sementara pengurusan projek dari perspektif Barat pula adalah berasaskan kekuatan akal fikiran manusia semata-mata. Seterusnya, dari aspek fungsi individu, pengurusan projek dari perspektif pengurusan berteraskan Islam melihat individu di sesebuah organisasi berfungsi sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Manakala pengurusan projek dari perspektif Barat pula melihat bahawa individu di sesebuah organisasi hanyalah berfungsi sebagai makhluk ekonomi semata-mata. Seterusnya dari aspek matlamat akhir, pengurusan projek dari perspektif pengurusan berteraskan Islam menetapkan matlamat akhirnya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Sementara pengurusan projek dari perspektif Barat pula meletakkan keuntungan yang maksimum sebagai matlamat akhir yang ingin dicapai.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Musmuliadi Kamaruding, Pensyarah Kanan

Pengajian Kejuruteraan Awam, Kolej Pengajian Kejuruteraan, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor

Siti Hamidah Abdull Rahman, Pensyarah Kanan

Pengajian Kejuruteraan Awam, Kolej Pengajian Kejuruteraan, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor

Rosni Abdul Rani @ Ibrahim, Pensyarah

Fakulti Perniagaan, DRB-HICOM University of Automotive Malaysia, Pekan, Pahang

References

Abang Muis, A. M. R., Alias, M. S., Kamaruding, M., & Mokthar, M. Z. 2018. Islamic Perspective on Human Development Management: A Philosophical Approach. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(4), 543–552. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4031

Abbasi, A. S., Rehman, K. U., & Bibi, A. 2010. Islamic Management Model. African Journal of Business Management, 4 (9), 1873-1882. Standard: 1993-8233, Impact Factor: 1.105.

Abu Sin, A. I. 1991. Pengurusan dalam Islam (Terjemahan Abd Rashid Ngah & Jusoh Kadir). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Adnan, A. A., Ihsan, A. A., & Abdullah, A. H. 2015. Model Pengurusan Islam Berasaskan Ayat Pertama Surah al-Fatihah. Proceeding of IDMAC, 2015, 319–331.

Ahmad, F. A. 2013. Konsep Pengurusan Institusi Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Qaradawiyy, Y. 1996. Memahami Keutamaan Berasaskan Al-Qur’an Dan Al-Sunnah. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Alwaly, K. A., & Alawi, N. A. 2020. Factors Affecting the Application of Project Management Knowledge Guide (PMBOK ® GUIDE) in Construction Projects in Yemen. Journal of Construction Engineering and Management, 9(3), 81–91. doi:10.5923/j.ijcem.20200903.01

Elo, S. & Kyngas, H. 2008. The Qualitative Content Analysis Process. Journal of Advanced Nursing 62 (1), 107–115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x.

Hanapi, M. S. 2017. Tasawur Teori Pembangunan Lazim: Analisis Daripada Perspektif Tasawur Islam. Jurnal Hadhari 9 (1) (2017) 49-61.

Hasan Al-Banna, M., Ab. Mumin, A. G., & Siti Arni, B. 2013. Sistem Pengurusan Islam Yang Berkualiti Mampu Menjamin Kepuasan Pekerja: Suatu Realiti Dan Cabaran Masa Hadapan. Global Journal Al-Thaqafah, 3(1), 67–84. https://doi.org/10.7187/gjat 342013.03.01

Idris, M., Wan Zakaria, W. F. A., Long, A. S., & Salleh, N. 2019. Kualiti Kerja dalam Organisasi: Tinjauan dari Perspektif Pengurusan Islam. International Journal of Islamic Thought, 15(1), 60–70. https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.006

Kamaruding, M., & Mohd Ramly, M. H. 2020. Project Management Knowledge on New Product Development in Automotive. Journal of Critical Review, 7(17), 1026–1031.

Mayring, P. 2000. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative social research, 1(2). http://qualitative-research.net/fqs/fqs-e/2-00inhalt-e.htm.

Muhammad Syukri Salleh. 2009. Ke Arah Pengurusan Pembangunan Islam. Dalam: Muhammad Syukri Salleh & Fadzila Azni Ahmad, (eds.). Pengurusan Pembangunan Islam: Prosiding Seminar. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.

Neuman, W. L. 2011. Basics Of Social Research: Qualitative And Quantitative Approaches. Delhi: Prentice-Hall.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., Ed. 2.

Project Management Institute. 2017. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute, Inc.

Rasid Muhamad, Mohd Yadman Sarwan & S.Salahudin Suyurno. 2008. Pengurusan Islam: Teori dan praktis. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UITM.

Rocha, Á., Correia, A. M., Adeli, H., Reis, L. P., & Teixeira, M. M. 2016. Large Project Management in the Automotive Industry: A Flexible and Knowledge Based Approach. Advances in Intelligent Systems and Computing, 445, V–VI. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31232-3

Salleh, M. S. 2009. Ke Arah Pengurusan Pembangunan Islam. Dalam: Muhammad Syukri Salleh & Fadzila Azni Ahmad, (eds.) Pengurusan Pembangunan Islam: Prosiding Seminar. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.

Wan Omar, W. L. O. 1996. Pengurusan Islam Abad ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam dan Korporat. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributor.

YaPEIM, A. P. 2005. Pengurusan Dalam Islam Menghayati Prinsip Dan Nilai Qurani. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan YaPEIM.

Yusof, A. A. 2015. Pengurusan Organisasi Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published

2021-08-30

How to Cite

Kamaruding, M. ., Abdull Rahman, S. H. ., & Abdul Rani @ Ibrahim, R. (2021). Project Management From The Islamic-Based Management And Conventional Perspectives: Pengurusan Projek Dari Perspektif Pengurusan Berteraskan Islam Dan Barat . Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 23(2), 55–62. Retrieved from https://al-qanatir.com/aq/article/view/360

Issue

Section

Articles