Historical Analysis, Concept Of Diat And Its Rate, And Its Suitability For Implementation In Malaysia

Analisis Sejarah, Konsep Diat Dan Kadarnya Serta Kesesuaian Pelaksanaannya Di Malaysia

Authors

  • Muhamad Darwisy Mohd Razali Pelajar Sarjana
  • Lukman Abdul Mutalib Profesor Madya
  • Wan Abdul Fattah Wan Ismail Profesor
  • Ahmad Syukran Baharuddin Pensyarah Kanan
  • Radzniwan A Rashid Profesor Madya
  • Naji Arafat Haji Mahat Pensyarah Kanan

Keywords:

Punishment, Basic property, Diat, Economy, Legislation

Abstract

Examining the reality of current life in Malaysia, diat's punishment has room to be implemented in the law today. Road accidents are not an unfamiliar thing in Malaysia's pluralistic society and the diat punishment system is seen to provide justice to victims also help in lightening the burden of offenders. The concept of diat and basic property for diat are discussed a lot by past and contemporary scholars and differ greatly views on the concept of diat and basic property for diat payment. Therefore, this study aims to explore the history of diat legislation from the time before the arrival of Islam, and its transformations after the arrival of Islam as well as analyze the diat basic of properties payments. This study also aims to examine the economy and the current reality of community life in Malaysia to see the suitableness of diat value setting rates that are relevant to be implemented. The methodology used is a library research method based on primary sources such as the Quran and hadis and secondary sources taken from the collection of documentation such as journals, articles, books, theses, internet sources, papers, newspapers, and others to find out current issues that arise and the views of contemporary Islamic scholars as well as the opinions or views of past scholars which are very important to get an interpretation of the primary sources related to the implementation of this diat system. The results of this study found that the implementation of the diat system in current legislation in Malaysia is still relevant from the point of view with the harmonization between the diat legal system and civil law, in fact, the diat basic of property is studied also can be implemented by evaluating the current economic situation in Malaysia.

Abstrak
Meneliti realiti kehidupan semasa di Malaysia, hukuman diat mempunyai ruang untuk dilaksanakan dalam undang-undang pada masa kini. Kemalangan jalan raya bukanlah perkara yang asing lagi dalam masyarakat majmuk di Malaysia, malahan sistem hukuman diat dilihat dapat memberi keadilan yang sewajarnya kepada mangsa dan turut membantu dalam meringankan beban pesalah. Konsep diat dan harta asas bagi diat banyak dibincangkan oleh ulama silam dan kontemporari serta berbeza pandangan dalam konsep diat dan harta asas bagi pembayaran diat. Lantaran itu, kajian ini bertujuan menelusuri sejarah perundangan diat dari zaman sebelum kedatangan Islam, dan perubahannya selepas kedatangan Islam serta menganalisis harta pembayaran diat. Kajian ini juga, bertujuan meneliti ekonomi dan realiti semasa kehidupan masyarakat di Malaysia bagi melihat kesesuaian kadar penetapan nilai diat yang relevan untuk dilaksanakan. Metodologi yang digunakan adalah kaedah kajian kepustakaan berdasarkan sumber primer iaitu al-Quran dan hadis serta sumber sekunder diambil dari pengumpulan dokumentasi iaitu jurnal, artikel, buku, tesis, sumber internet, kertas kerja, akhbar dan lain-lain untuk mengetahui isu-isu semasa yang berbangkit dan pandangan ulama kontemporari Islam serta pendapat atau pandangan ulama silam yang amat penting bagi mendapatkan tafsiran bagi sumber primer yang berkaitan pelaksanaan sistem diat ini. Hasil kajian ini mendapati, pelaksanaan sistem diat dalam perundangan kini di Malaysia adalah masih relevan dari sudut pengharmonisasian antara sistem perundangan diat dan undang-undang sivil, malahan harta pembayaran diat diteliti dapat dilaksanakan melihat kepada keadaan ekonomi semasa di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Muhamad Darwisy Mohd Razali , Pelajar Sarjana

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Lukman Abdul Mutalib, Profesor Madya

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Profesor

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Ahmad Syukran Baharuddin, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Radzniwan A Rashid, Profesor Madya

Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia.

Naji Arafat Haji Mahat, Pensyarah Kanan

Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia.

References

Buku

‘Awdah, Abdul Qadir ‘Awdah. 1998. Al-Tasyrik al-Jinaiyy al-Islamiyy. Beirut: Maktabah al-Risalah.

‘Iwadh Ahmad Idris. 1986. Al-Diyah Bayna al-Uqubah Wa al-Ta’widh Fi Fiqh al-Islamiyy al-Muqaran. Beirut: Maktabah Al-Hilal.

Abdul Mutalib, L. 2021. Konsep ‘Aqilah Dalam Realiti Pelaksanaan Sistem Diat di Malaysia. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.

Abdullah, M. N., Hashim, H., Yusof, N., A. Shukor, H., Chow Jen, N. Z., & Ghulam Khan, I. N. 2012. Diyat Dalam Perundangan Islam. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.

Abi Dawud, Sulayman Ibn al-Ash’ath. 1996. Sunan Abi Dawud. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. h. 176.

al-Halawiyy, Muhammad Abdul Aziz. 1999. Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab Ensiklopodia Berbagai Persoalan Fiqh. Surabaya: Risalah Gusti. h. 298.

al-Kasaniyy. Ala’uddin Abu Bakar bin Mas’ud. 1986. Badai’ Sanai’ Fi Tartib Al-Syarai’. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Jld. 7, h. 254.

al-Marzawiyy, Abu Abdullah Muhammad bin Nasir bin Al-Hijaj al-Marzawiyy. tt. Kitab As-Sunnah Lil Marzawiyy. Beirut: As-Saqafiyyah. h. 111, No. 239.

al-Rasa’, Muhammad al-Ansariyy al-Rasa’. 1993. Syarah Hudud Ibn Arfah. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ghar al-Islamiyy.

al-Sarakhsiyy, Ahmad ibn al-Tayyib al-Sarakhsiyy. 1993. Al-Mabsut. Jld. 26. Beirut: Dar Al-Ma’rifah.

al-Sharbiniyy, Muhammad Khatib al-Sharbiniyy, 1958. Mughni Muhtaj. Jilid 4. Kaherah: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.

al-Shawkaniyy, Muhammad Ibn ‘Aliyy. 2004. Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar. Bayrut: Bayt al Afkar al-Dawliyyah. h. 1371.

al-Syafie, Muhammad Ibn Idris. 2001. al-Umm. Mansurah: Dar al-Wafa’ wa al-Taba’ah li al-Nashr wa al-Tawzi’. h. 257.

al-Zuhayliyy, Wahbah. 1998. Nazariyyah al-Daman wa Ahkam al-Mas’uliyyah al-Madaniyyah wa al-Jina’iyyah fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaramah. Dimashq: Dar al-Fikr. 272-273.

al-Zuhayliyy, Wahbah. 2004. Fiqh Islami Wa Adillatuh. Damsyik: Dar al-Fikr. Jil. 7. h. 5703.

El-Awa, M. S. 1999. Hukuman dalam Undang-Undang Islam: Satu Kajian Perbandingan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. 1981. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar Al-Ma’rifah. 2627.

Ibrahim, Y. A. 1990. Miqdar al-Diyah al-Nafs fi al-Shari’ah al-Islamiyyah wa Taqdiruha fi al- ‘Asr al-Hadir. Jurdan: Maktabah al-Banin. h. 558-562.

Muhamad, A. B. 2009. Undang-undang Tort Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad, A. B., & Ramli, W. M. A. 2009. Fitnah Dalam Undang-undang Tort Islam dan Undang-undang Tort Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. A. al-Sagoff, S. A. 2006. Al-Diyah as Compensation for Homicide Wounding in Malaysia. Research Center. International Islamic University Malaysia.

The Malaysian Insurance Institute. 2014. Pre-Contract Examination Insurance Agent. Shah Alam: The Malaysian Insurance Institute. h. 13-261.

Tesis

Abdul Mutalib, L. 2004. Diat Mengikut Realiti Kehartaan dan Kekeluargaan di Malaysia. Tesis PhD, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Baharuddin, A. S. 2017. The Integration of Forensic Science Fundamentals and Al-Qarinah Towards Achieving Maqasid Al-Shari'ah. Thesis PhD, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Jurnal

Abdul Mutalib, L., Baharuddin, A. S., & Wan Ismail, W. A. F. 2019. Takaful Diat: Alternative Compensation Mechanism for Road Accidents in Malaysia. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(2S11), 558-566.

Abdul Mutalib, L., Mas’ad, M. A., Muda, R., Hasan, Z. & Hj Hanafi, L. H. 2017. Kaedah Pelaksanaan Sistem Diat Dalam Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia; Satu Tinjauan Awal. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(2), 194-213.

Hanafi, M. S. 2013. From Jahiliyyah to Islamic Worldview: In a Search of an Islamic Educational Philosophy. International Journal of Humanities and Social Science 3(2): 213-221.

Ismail, P. 1997. Asas Perbezaan Kadar Diat antara Lelaki dan Wanita Menurut Undang undang Islam. Jurnal Syariah, 5(2): 229-237. https://ajap.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22978

Ismail, P. 2012. Pelaksanaan Diyat Dalam Kerangka Perundangan Di Malaysia: Cabaran Fiqh Semasa. Jurnal Fiqh, 9, 1–20. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.1

Ismail, S. Z. & Samudin, S. A. 2018. Pampasan Ganti Rugi Mangsa Kemalangan Jalan Raya: Ke Arah Mengintegrasikan Diat Dengan Insurans Di Malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia. Vol. 30, no. 1.

Ismail, S. Z. 1999. Kemalangan Maut Jalan Raya Menurut Perspektif Undang-undang Malaysia dan Islam. Jurnal Syariah 7: 97.

Ismail, S. Z. 2012. The Modern Interpretation of the Diat Formula for the Quantum of Damages: The Case of Homicide and Personal Injuries. Arab Law Quarterly 26: 361-379.

Ismail, S. Z. 2017. Pampasan Kecederaan Fizikal Akibat Kecuaian Menurut Perundangan Islam. Kuala Lumpur: International Law Books Services 132.

Muhammad Shahidul Islam. 2015. Compensation of Road Accidents in Islamic Law: An Analysis. Journal of Islam, Law and Judiciary. vol. 1, no. 4. 19-34.

Musa, M. H. 2015. Penggunaan Emas dan Perak dalam Menentukan Nilai Pampasan Diyat: Suatu Analisis ke Atas Nilaian Pertukaran Mata Wang Semasa. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat, 19, 17-28.

Samudin, S. A. 2021. Sejarah Diat dan Aqilah Serta Pelaksanaannya Pada Masa Kini. Islamiyyat, 43(2), 69-80. http://journalarticle.ukm.my/17707/1/52122-171186-1-PB.pdf.

Yaakub, R. & Abdul Rahman, N. H. 2017. Analisis Pemilikan Takaful Keluarga Atau Insurans Hayat Dalam Kalangan B40. Jurnal Pengukuran Kualiti dan Analisis (JQMA), 13(2), 29-38.

Internet

PKP Turunkan Kadar Kemalangan. Utusan Malaysia. https://www.utusan.com.my/rencana/2021/03/pkp-turunkan-kadar-kemalangan/ (Diakses pada 20 Mei 2022).

Public Gold Price 2022. https://publicgold.me/marini (Diakses pada 13 September 2022)

Pusat pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. https://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ (diakses pada 30 September 2022)

Statistik Pengangkutan Malaysia 2018. Kementerian Pengangkutan Malaysia. https://www.mot.gov.my/my/Statistik%20Tahunan%20Pengangkutan/Statistik%20Pengangkutan%20Malaysia%202018.pdf (Diakses pada 25 Mei 2022)

Unta Jadi Pilihan Ibadah Korban 2022. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2022/07/860034/unta-jadi-pilihan-ibadah-korban-metrotv (Diakses pada 09 September 2022)

Published

2023-10-01

How to Cite

Mohd Razali , M. D., Abdul Mutalib, L., Wan Ismail, W. A. F., Baharuddin, A. S., A Rashid, R., & Haji Mahat, N. A. (2023). Historical Analysis, Concept Of Diat And Its Rate, And Its Suitability For Implementation In Malaysia: Analisis Sejarah, Konsep Diat Dan Kadarnya Serta Kesesuaian Pelaksanaannya Di Malaysia. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 32(1), 12–22. Retrieved from https://al-qanatir.com/aq/article/view/593