The Variety Of Hibah As An Wealth Planning Instrument: A Literature Review

Kepelbagaian Produk Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta: Sorotan Literatur

Authors

  • Adilah Mohd Sa’afie Calon Sarjana
  • Mohd Zamro Muda Pensyarah

Keywords:

Various, wealth, institutions, hibah, management

Abstract

The supply of hibah in wealth planning began to grow with the presence of various institutions offering hibah such as Warisan Mukmin, Wasiyyah Shoppe Berhad and As-Salihin Trustee Berhad. The diversity product of hibah in various institutions creates confusion in society and whether the implementation is able to realize the wishes of the grantors in particular. Hence, this article is written to look at the diversity of hibah management patterns in institutions. This study uses qualitative method with document analysis and descriptive approaches. As a result of the literature review, the authors found that there was a gap in the study of hibah management in various institutions.

Keywords: Various, wealth, institutions, hibah, management.

Abstrak

Penawaran produk hibah dalam perancangan harta mula berkembang dengan wujudnya pelbagai institusi yang menawarkan produk hibah seperti Warisan Mukmin, Wasiyyah Shoppe Berhad dan As-Salihin Trustee Berhad. Kepelbagaian produk yang wujud dari pelbagai institusi menimbulkan kekeliruan pada masyarakat dan adakah pelaksanaannya mampu untuk merealisasikan hajat pemberi hibah khususnya. Justeru, artikel ini ditulis bagi melihat kepelbagaian corak pengurusan hibah di institusi-institusi yang menawarkan produk hibah. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan kaedah analisis dokumen dan pendekatan deskriptif. Hasil dapatan daripada tinjauan literatur, penulis mendapati bahawa terdapat kelompongan dalam kajian mengenai pengurusan hibah dalam pelbagai institusi.

Katakunci: Pelbagai, harta, institusi, hibah, pengurusan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Adilah Mohd Sa’afie, Calon Sarjana

Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd Zamro Muda, Pensyarah

Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Abdul Aziz Hassan, Yusmawati Yusop. 2006. Perancangan Harta Di Zar Perunding Pusaka. Dlm. Siti Mashitoh Mahamood (pnyt.). Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia: Perspektif Undang-Undang Dan Pentadbiran. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Abdul Aziz Hassan. 2007. Perancangan Pusaka Islam. Dlm. Konvensyen Perwarisan Harta Islam. Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad.

Abdul Rahman Bin Md Yunos, 2015. Hibah Dari Perspektif Aplikasi Undang-Undang Syariah di Malaysia. Seminar Hibah dalam Pengurusan Harta Islam. Sintok: UUM.

Adilah Binti Mohd Sa’afie. 2015. Aplikasi Prosedur Pengurusan Pembahagian Harta Pusaka Kecil Bagi Orang Islam Di Unit Pembahagian Pusaka Hulu Langat: Isu-isu Dan Penyelesaiannya. Latihan Ilmiah. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Mohd Shahril Ahmad Razimi & Mohd Murshidi Mohd Nor. 2015. Aplikasi Hibah Dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015, hlm. 87-91.

Akmal Hidayah Halim & Tajul Aris Ahmad Bustami. 2017. Pelaksanaan hibah sebagai suatu instrumen pengurusan harta pusaka Islam di malaysia. Jurnal Undang-Undang Malaysia 29 (2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Alias Azhar, Mohammad Azam Hussain, Muhammad Hafiz Badarulzaman & Fauziah Mohd Noor. 2014. Pengurusan harta dalam Islam: perspektif hibah di malaysia. Journal Of Human Development And Communication 3. Arau: uniMAP

Alias Azhar, Mohammad Azam Hussain, Muhammad Hafiz Badarulzaman, Fauziah Mohd Noor. 2015. Instrumen Hibah Dalam Takaful: Tinjauan Di Syarikat Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015, hlm. 142-149.

Alias Azhar. T.th. Hibah Komersial Di Malaysia Satu Tinjauan Di Syarikat Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. T.tpt.

Amir Bahari. 2014. Islamic Estate, Retirement And Waqf Planning. Kuala Lumpur: IBFIM.

Anon. 2015. Beza Wasiat, Hibah. Harian Metro. 16 Feb.

Azman Ismail. 2007. Perancangan Dan Pengurusan Perwarisan Islam. Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad.

Azman Ismail. 2013. Islamic Inheritance Planning 101. Kuala Lumpur: IBFIM.

Farhatun Atmam. 2016. Analisis Hukum Terhadap Produk Pri-Hibah di As-Salihin Trustee Berhad Trustee Berhad Berhad Berhad. Tesis Sarjana. Jabatan Fiqh Dan Usul, Universiti Malaya.

Ibn Qudamah, cAbd Allah Bin Ahmad. 1968. Al-Mughni. Jil.5. Mesir: Maktabah al-Qaherah.

al-Jurjani, Ali Bin Muhammad bin cAli. 2000. al-Tacrifat. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Juwairiah Mohamad & Nor Syahidah Ishak. 2015. Pengurusan Harta Pampasan Takaful: Hibah Dan Wakaf. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam. Sintok: UUM.

Mohd Kamil Ahmad & Joni Tamkin Borhan. 2017. Penggunaan Hibah Bersyarat (Berta’liq) Dalam Masalah Pembahagian Manfaat Takaful: Analisis Hukum. Jurnal Syariah, 25(1):51-74.

Mohd Nasir Ali & Aminuddin Adnan. 2016. Hibah Amanah Hartanah. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah.

Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said. 2015. Signifikan Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta Orang Islam Di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Zamro Muda. Instrumen Hibah dan Wasiat: Analisis Hukum dan Aplikasi di Malaysia. Kertas Kerja Konvokesyen Faraid dan Hibah Kebangsaan 2008. Anjuran JAKIM, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 8 Ogos.

Muhammad Fadzil ‘Athif. 2017. Penawaran Produk Hibah Patuh Syariah: Kajian Di Wasiyyah Shoppe Sdn. Bhd. Disertasi Sarj. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nasri Naiimi. 2016. Pengurusan Pusaka Islam, Wasiat & Hibah Di Malaysia: Isu dan Aplikasi. Sintok: UUM Press.

Nasrul Hisyam Nor Muhammad. 2011. Hibah Dalam Undang-Undang Islam: Prinsip & Amalan. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.

Nazrul Hazizi Noordin, Muhammad Issyam Ismail, Muhammad Abd Hadi Abd Rahman, Siti Nurah Haron & Adam Abdullah. 2016. Re-evaluating the practice of Hibah Trust In Malaysia. Humanomics 32(4).

Nurul Huda Abdullah. 2012. Pelaksanaan Amanah Hibah di CIMB Trustee Berhad dan Amanah Raya Berhad. Disertasi Sarjana. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Syuhadah Azalan & Noor Lizza Mohamed Said. 2016. Keputusan Hakim Syarie Dalam kes-Kes Pengesahan Hibah Mengenai Sighah. Journal Of Contemporary Islamic Law. Vol 1(1). Bangi: UKM.

Othman Yaacob. 2006. Undang-Undang Dan Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia. Dlm. Siti Mashitoh Mahamoo (pnyt.). Harta Amanah Orang Islam Di Malaysia: Perspektif Undang-Undang Dan Pentadbiran, hlm. 171-208. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Rusnadewi Abdul Rashid & Nor Hisyam Ahmad. 2013. Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan Dan Manfaat Dari Pelbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummah. Jurnal Hadhari 5(1). Bangi: UKM.

al-Zuhayli, Wahbah. 1996. al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu. Jil. 5. Kaherah: Dar al-Fikr.

Temubual

Mohd Hairulazlan Ramlan. Produk Hibah As-Salihin Trustee Berhad. Kelana Jaya. Temu Bual, 5 Feb 2018.

Nurul Huda Abdullah. Pengurusan Hibah Wasiyyah Shoppe Berhad. Temu Bual, 16 Mac 2016.

Enakmen

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003.

Kes

Aridah binti Dulmukti v Samingah binti Dolmukti @Dulmukti.

CIMB Islamic Bank Bhd lwn LCL Corp Bhd & Anor.

Harizah binti Zainal Ehsan v Fatimah binti Yusof dan Lain-lain.

Kiah bte Hanapiah v Som bte Hanapiah.

Suhaimi bin Sha’ari v Mohd Sharif bin Yahya.

Published

2018-05-01

How to Cite

Mohd Sa’afie, A., & Muda, M. Z. (2018). The Variety Of Hibah As An Wealth Planning Instrument: A Literature Review: Kepelbagaian Produk Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta: Sorotan Literatur. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 10(1), 31–41. Retrieved from http://al-qanatir.com/aq/article/view/3