Well-Being Indicators On Contemporary Family Research In Malaysia: A Comparison

Indikator Kesejahteraan Keluarga Dalam Kajian Kontemporari Di Malaysia: Satu Perbandingan

Authors

  • Abdul Wahab Md Ali Pensyarah
  • Wan Mohd Yusof Wan Chik Felo Penyelidik
  • Ahmad Faizal Ramly Pensyarah
  • Muhammad Hagia Sofia Mohd Pelajar Doktor Falsafah
  • Farah Syazrah Mohd Ghazalli Pensyarah

Keywords:

Family, Indicator, Well-Being, Community, Happiness

Abstract

The well-being of the family is one of the indicators for happiness in the society of developing countries such as in Malaysia. The matter is discoursed about through different approaches and method of research. Some of the research is conducted in a completely Westernized orientation and without any consideration of the worldview of Islam.  There are also researches that study the happiness of the citizen of Malaysia within a general context and without specifically focusing on the familial context of the society. These diversified methods of research have generated various indicators and to some extend are comprehended as contrasting to the real appeal of the Islamic jurisprudence. Hence this article is authored to analyze these existing indicators for the well-being of the family as they appear in contemporary approaches and research in Malaysia. This qualitative study utilizes inductive and deductive method as well as comparative. The finding of the study reveals four main themes for the well-being of the family in the contemporary context, listed as well-being from the aspect of the citizen, the Muslim citizen, the family and the Muslim family. All research and approaches mentioned in this study have their own strength, if synergized and refined along the guideline of the Islamic jurisprudence will able to come forward with an ideal and a perfect indicator for the wellbeing of the family.  

Abstrak
Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu petunjuk kepada kebahagiaan sesebuah masyarakat dalam negara membangun seperti Malaysia. Ia dibincangkan melalui pendekatan dan kajian yang berbeza. Terdapat sesetengah kajian yang berorentasikan barat semata-mata tanpa menimbangnya daripada sudut pandang Islam. Terdapat pula kajian yang melihat dalam konteks umum rakyat Malaysia tanpa memfokuskan kepada aspek kekeluargaan secara khusus. Kepelbagaian kajian ini menatijahkan indikator-indikator yang berbeza serta dilihat agak bertentangan dengan tuntutan sebenar syariat Islam. Justeru tulisan ini bertujuan untuk menganalisis indikator kesejahteraan keluarga yang wujud dalam pendekatan dan kajian kontemporari di Malaysia. Kajian yang bersifat kualitatif ini menggunakan metod induktif, deduktif serta komparatif. Hasilnya, kajian mendapati terdapat empat tema utama kesejahteraan keluarga dalam konteks kontemporari iaitu kesejahteraan daripada aspek rakyat, rakyat Muslim, keluarga dan keluarga Muslim. Kesemua kajian dan pendekatan yang dikemukakan mempunyai kekuatan tersendiri yang mana jika disinergikan dan dimurnikan semula dengan panduan syarak boleh menghasilkan satu bentuk indikator kesejahteraan keluarga yang ideal dan sempurna.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Abdul Wahab Md Ali, Pensyarah

Pusat Pengajian Teras, Universiti Sultan Zainal Abidin

Wan Mohd Yusof Wan Chik, Felo Penyelidik

Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin

Ahmad Faizal Ramly, Pensyarah

Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM Cawangan Terengganu

Muhammad Hagia Sofia Mohd, Pelajar Doktor Falsafah

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin

Farah Syazrah Mohd Ghazalli, Pensyarah

Pusat Pengajian Teras, Universiti Sultan Zainal Abidin

References

LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. 2013. Laporan Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia 2011. Kuala Lumpur: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Mahadzirah Mohamad, et. al. 2014. Kualiti Hidup Pendekatan Maqasid Syariah, Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.
Rozumah Baharudin. 1999. Kajian Keruntuhan Institusi Keluarga Islam. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
EPU, Unit Perancang Ekonomi. 2012. Kualiti Hidup Malaysia 2011. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri.
Che Noraini Hashim. 2002. Cabaran, Halangan dan Pendekatan Strategik dalam Pembentukan Keluarga Bahagia. Kuala Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.
Puan Hajah Ramlah Idris (Timbalan Pengarah Yayasan Pembangunan Keluarga Terenganu). Temuramah pada 21 Januari 2016 jam 8.30 pagi.
Kerajaan Negeri Kelantan. 2009. Kertas Kerja Dasar Keluarga Mawaddah Kelantan, Kota Bharu: ttp.

Published

2021-01-01

How to Cite

Md Ali, A. W., Wan Chik, W. M. Y., Ramly, A. F., Mohd, M. H. S., & Mohd Ghazalli, F. S. (2021). Well-Being Indicators On Contemporary Family Research In Malaysia: A Comparison: Indikator Kesejahteraan Keluarga Dalam Kajian Kontemporari Di Malaysia: Satu Perbandingan. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 21(1), 12–26. Retrieved from http://al-qanatir.com/aq/article/view/307